သင်ႁူႉဝႆႉလွင်းတၢင်းၼႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ​တေႁဵတ်းထႃႈသင်ဝႆႉမိူဝ်ႈၼႆႉ?

Beproud လိူၼ်သိပ်းသွင် - 24 - 2023 5 လိူၼ်

သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁူႉဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ​တေသုတ်းလူမ်းႁၢႆၸႂ်ယဝ်ႉ  

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ဝႆႉ? 
.............. 


​ေၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈ​ၵေႃႉထုၵ်လီမီး​ၶေႃႈတွပ်ႇ ၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ​ၶေႃႈတွပ်ႇၼၼ်ႉပိူင်ႈၵၼ်ၼႆ​သေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈႁဝ်းမီး​ၶေႃႈတွပ်ႇတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆၸိုင် ပွင်ႇဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ​ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း​ၵေႃႉဢၼ်မီးယိူင်းမၢႆဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ။ 
 

သင်ဝႃႈႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမီးယိူင်းမၢႆ မီးလွင်ႈတၢင်းၾၼ်ၼႆၸိုင်ႈ  ဝၼ်းၼိုင်ႈၸဝ်ႉၸဝ်ႉ တၢင်းၾၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ တိုၼ်း​တေပဵၼ်မႃး ​ပေႃးႁဝ်းတိုၼ်းၶတ်းၸႂ်ယူႇ ႁႂ်ႈ​မေႃလႅၵ်ႈလၢႆႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လွင်ႈဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၽိတ်းပိူင်ႈၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ ၶိုၼ်းမူၼ်ႉ​​မႄး​သေ ၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ​တေႃႇႁွတ်းယိူင်းမၢႆၼၼ်ႉၶႃႈ ။

     0
89 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0