5 ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸဵဝ်းထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆ

Lurn Kham လိူၼ်ၸဵတ်း - 28 - 2023 10 လိူၼ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ။

.
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတေဢဝ်တင်း 5 ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇမီးဝႆႉပုၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈႁဝ်းတေႁဵတ်းလွင်ႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးႁဝ်းမီးၼိုင်ႈၼႂ်းႁႃႈႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉၼႆၸိုင် ႁဝ်းတိုၼ်းတေလႆႈထိုင်တီႈယိူင်းဢၢၼ်း ထိုင်ယိူင်းမၢႆႁဝ်းလႆႈဢမ်ႇႁၢင်ႉၼႆၶႃႈ ၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃးလူဢၢၼ်ႇ လႄႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ ။

.

ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႂ်ႈၸဵဝ်းမေႃဝႆး ႁဵၼ်းႁူႉလႆႈဝႆး ပွင်ႇၸႂ်ဝႆးၼႆ မီးဝႆႉယူႇ 5 ႁူဝ်ၶေႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႂ်ႈၸဵဝ်းထိုင်ယိူင်းမၢႆႁဝ်းၼႆၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သေႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉတႃႉ ။

 

1. ၶတ်းၸႂ် လႄႈဢဝ်ၸႂ်သႂ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉယူႇ ။

လွင်ႈတၢင်းၶတ်း မီးတီႈလႂ် လွင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵေႃႈ မီးတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆယူႇၶႃႈလူး ၊ လွင်ႈၶတ်းၸႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မီးလၢႆလွင်ႈယူႇ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ပိူၼ်လၢတ်ႈဝႃႈႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ၶတ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း ပေႃးပူၼ်ႉၵႂႃႇၵေႃႈလိုမ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ ၊ ၶတ်းၸႂ်ဢမ်ႇမီးတီႈယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ ဢၼ်တေပဵၼ်ၼၼ်ႉ တေဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈတႄႉမႃးလႆႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၶတ်းၸႂ်လၢႆလၢႆၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပႃးယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။

 

2. လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသေႇ ။

ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်ႁႃတၢင်းႁူႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးမိုဝ်ႉယၢမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းမၵ်ႉမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆ ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈဝႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူဝ်ႈတၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈတေၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ႁိုဝ်ႁိုင်ၼၢၼ်းၵေႃႈလီ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁႂ်ႈမီးၵႃႈၶၼ် လႄႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႆႉၶႃႈ ။

 

3. တႅမ်ႈမၢႆဝႆႉတႃႇသေႇ ဢမ်ႇဝႃႈတေလမ်ႇလွင်ႈ ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ။

လွင်ႈတႅမ်ႈမၢႆ မၢႆတွင်းဝႆႉၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီမဵဝ်းၼိုင်ႈ ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းတွင်းၶိုၼ်းဝၢႆးလင် ယဝ်ႉၵေႃႈယင်းၸွႆႈပၼ်ႁႂ်ႈႁဝ်းၸဵဝ်းမေႃဝႆး ၶဝ်ႈၸႂ်ဝႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်းၼႂ်းပပ်ႉလိၵ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၊ မိူဝ်ႈႁဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႄႈႁၼ်မႅၼ်ႈလွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးပပ်ႉလိၵ်ႈၸိုင် ၸႂ်ႉၽူင်း ၊ ၶွမ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်တီႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၵေႃႈလႆႈၼႆၶႃႈ ။

 

4. ၵႆႉလိုမ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်းလွင်ႈႁဝ်းတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉ ။

လိုမ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်တေၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းတွင်းၶိုၼ်းလၢႆလွင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ လႄႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းပွင်ႇၸႂ်ၶိုၼ်းဝႃႈ ႁဝ်းလႆႈႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈသင်လၢႆလၢႆဝၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃးယဝ်ႉဢၼ်ႁဝ်းတွင်းလႆႈသေပိူၼ်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈသင်ၼႆ ဢဝ်မႃးဝူၼ်ႉၶိုၼ်းသေ ထတ်သၢင်တူၺ်းၶိုၼ်းတူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႃႈ ။

 

5. လႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁႃလွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မႅၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ။

ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ လႄႈပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈထမတႃႇယဝ်ႉ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းတေၵႂႃႇယိူင်ႈၵၼ် မိူၼ်ၵၼ်ၵူႈလွင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႁႂ်ႈႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယၢမ်ႈမေႃ ယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉသေႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်းၼႆၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းထႅင်ႈၼမ်ႉၵတ်းတိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇၶႃႈ ။

.

ၼႂ်း 5 ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၵႂႃႇၼႆႉ ဢဝ်လွင်ႈတူဝ်ထူပ်းဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉ လႆႈၽွၼ်းလီတႃႇတူဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းလႄႈ လႆႈသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ်ၽူႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉတေႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈဢၼ်သွၵ်ႈႁႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇၼႆ သင်ဝႃႈႁဝ်းမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ် မီးယိူင်းမၢႆဝႆႉမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ တဵမ်ထူၼ်ႈ မေႃတႅပ်းတတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆၸိုင် ဝၼ်းၼိုင်ႈ ယိူင်းမၢႆ ၊ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈတေသုတ်းၶဝ်ႈမႃးႁႃႁဝ်းႁင်းၵူၺ်းမၼ်းၼႆၶႃႈ ။

     0
167 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 1

Tai Create လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်း - 12 - 2023
      

ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽွၼ်းလီတႄႉၶႃႈ

7 လိူၼ်