ႁဵၼ်းတူဝ်ၼပ်ႉၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ၼပ်ႉၼိုင်ႈထိုင်လၢၼ်ႉ တေႇၸႃႉပိုၼ်ႉထၢၼ် ၊ ပၢႆၵမ်

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 13 - 2023 10 လိူၼ်

လၢႆးၼပ်ႉ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ပိုၼ်ႉထၢၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈတိုၵ်ႉၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းယူႇ လႄႈပႆႇမေႃလၢႆးၼပ်ႉ ႞ ထိုင် လၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉၶႃႈ ။ 

 

တီႈၼႆႉတႄႉလႆႈၼႄဝႆႉပၼ်လၢႆးတႅမ်ႈမၼ်း လႄႈလၢႆးဢွၵ်ႇသဵင်လူဢၢၼ်ႇမၼ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းသွင်ႉ တူဝ်ၼပ်ႉ Cardinal ၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်တေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယူႇၶႃႈ ။

တူဝ်ၼပ်ႉၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း

 Number တူဝ်ၼပ်ႉCardinal  တူဝ်ၼပ်ႉလိၵ်ႈOrdinal  တူဝ်ၼပ်ႉၵပ်းတၢမ်းMeaning  တီႈပွင်ႇ
1one – ဝၼ်းfirst  ၼိုင်ႈ 
2two  – ထူးsecondသွင်
3three  – တရီးthirdသၢမ်
4four  – ၾူဝ်းရ်fourthသီႇ
5five  – ၾၢႆႉၾ်fifthႁႃႈ
6six  – သိၵ်ႉၶသ်sixthႁူၵ်း
7seven  – သေးဝႅၼ်ႉseventhၸဵတ်း
8eight  – ဢဵတ်ႉထ်eighthပႅတ်ႇ
9nine  – ၼၢႆႉninthၵဝ်ႈ
10ten  – ထႅၼ်းtenthသိပ်း
11eleven  – ဢိလႄးဝႅၼ်ႉeleventhသိပ်းဢဵတ်း
12twelve  –  ထဝႅဝ်းလ်twelfthသိပ်းသွင်
13thirteen  – တိူတ်ႉရ်ထိၼ်ႇthirteenthသိပ်းသၢမ်
14fourteen  – ၾူဝ်းရ်ထိၼ်ႇfourteenthသိပ်းသီႇ
15fifteen  – ၾိပ်ႉၽ်ထိၼ်ႇfifteenthသိပ်းႁႃႈ
16sixteen  – သိၵ်ႉၶ်ထိၼ်ႇsixteenthသိပ်းႁူၵ်း
17seventeen  – သေးဝႅၼ်ႉထိၼ်ႇseventeenthသိပ်းၸဵတ်း
18eighteen  – ဢဵတ်ႉထ်ထိၼ်ႇeighteenthသိပ်းပႅတ်ႇ
19nineteen  –  ၼၢႆႉထိၼ်ႇnineteenthသိပ်းၵဝ်ႈ
20twenty  ထဝႅၼ်းတီး ( ၼီး )twentiethသၢဝ်း
21twenty-one  –  ထဝႅၼ်းတီးဝၼ်းtwenty-firstသၢဝ်းဢဵတ်း
22twenty-two – ထဝႅၼ်းတီးထူးtwenty-secondသၢဝ်းသွင်
23twenty-three – ထဝႅၼ်းတီးတရီးtwenty-thirdသၢဝ်းသၢမ်
24twenty-four – ထဝႅၼ်းတီးၾူဝ်းရ်twenty-fourthသၢဝ်းသီႇ
25twenty-five – ထဝႅၼ်းတီးၾၢႆႉၾ်twenty-fifthသၢဝ်းႁႃႈ
26twenty-six – ထဝႅၼ်းတီးသိၵ်ႉၶသ်twenty-sixthသၢဝ်းႁူၵ်း
27twenty-seven – ထဝႅၼ်းတီးသေးဝႅၼ်ႉtwenty-seventhသၢဝ်းၸဵတ်း
28twenty-eight – ထဝႅၼ်းတီးဢဵတ်ႉထ်twenty-eighthသၢဝ်းပႅတ်ႇ
29twenty-nine – ထဝႅၼ်းတီးၼၢႆႉtwenty-ninthသၢဝ်းၵဝ်ႈ
30thirty – တိူတ်ႉရ်တီးthirtiethသၢမ်သိပ်း
31thirty-one – တိူတ်ႉရ်တီးဝၼ်းthirty-firstသၢမ်သိပ်းဢဵတ်း
40forty – ၾူဝ်းရ်တီးfortiethသီႇသိပ်း
50fifty – ၾိပ်ႉၾ်တီးfiftiethႁႃႈသိပ်း
60sixty – သိၵ်ႉထ်တီးsixtiethႁူၵ်းသိပ်း
70seventy – သေးဝႅၼ်ႉတီးseventiethၸဵတ်းသိပ်း
80eighty – ဢဵတ်ႉထ်တီးeightiethပႅတ်ႇသိပ်း
90ninety – ၼၢႆႉတီးninetiethၵဝ်ႈသိပ်း
100one hundred – ဝၼ်းႁၢၼ်ႇတရႅတ်ႉhundredthၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ
500five hundred – ၾၢႆႉၽ်ႁၢၼ်ႇတရႅတ်ႉfive hundredthႁႃႈပၢၵ်ႇ
1,000one thousand – ဝၼ်းတၢဝ်ႉသၼ်ႇၻ်thousandthၼိုင်ႈႁဵင်
1,500

one thousand five hundred, or fifteen hundred 

ဝၼ်းတၢဝ်ႉသၼ်ႇ ၾၢႆႉၾ်သၢၼ်ႇတရႅတ်ႉ

one thousand five hundredthၼိုင်ႈႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇ
10,000ten thousand – ထႅၼ်းတၢဝ်ႉသၼ်ႇten thousandthၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ
100,000

one hundred thousand 

ဝၼ်းႁၢၼ်ႇတရႅတ်ႉ တၢဝ်ႉသၼ်ႇ

hundred thousandthၼိုင်ႈသႅၼ်
1,000,000one million – ဝၼ်းမိဝ်ႊလ်လိၼ်ႊmillionthၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ

 

     0
85 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0