ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း - Types of Nouns – ႁူဝ်ၶေႃႈၶွင်ၼၢဝ်းသ် ၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၊ ပၢႆၵမ်

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 14 - 2023 10 လိူၼ်

ႁူဝ်ၶေႃႈၶွင်ၼၢဝ်းသ် မီသင်ၽွင်ႈလၢႆလၢႆ?

ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼႆႉ ၼၢဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈလၢႆမဵဝ်းဢၼ်ၸႅၵ်ႇၽေၵၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼႆၶႃႈ ၊ ပေႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈ Nouns ၼၢဝ်းသ် ၵေႃႈ တေဝူၼ်ႉလႆႈဝႃႈ ၼၢဝ်းသ် ၼႆႉပဵၼ် ၵူၼ်း ၊ သတ်း ၊ ၶူဝ်းၶွင် ၊ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ ။

 

ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်တေႁဵၼ်းႁူႉ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈၶွင်ၼၢဝ်းသ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈ လႄႈၽူႈလဵပ်ႈၶဝ်တေပွင်ႇၸႂ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇၼႆၶႃႈ ။

 

ႁူဝ်ၶေႃႈၶွင်ၼၢဝ်းသ် ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း

 

1. Common noun

Common nouns ၵေႃႈပဵၼ် ၼၢမ်ႊ ၊ ၸိုဝ်ႈ ဢၼ်တႅၼ်းတၢင်တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၊ တူၼ်ႈမႆႉ ၊ သတ်း ၊ မိူင်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းယူဝ်းယူဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉၵၼ်တႃႇသေႇၼႆယဝ်ႉ ။

 

2. Proper noun

Proper nouns ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈၶွင်ၵူၼ်း ၊ ၸိုဝ်ႈၶွင်ဢွင်ႈတီႈ ၊ ၸိုဝ်ႈၶွင် သိင်ႇၶွင် ၶူဝ်းၶွင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်း Sai Sai ၸၢႆးၸၢႆး ၸိုဝ်ႈဢွင်ႈတီႈ Lashio လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈမိူင်း Thailand မိူင်းထႆး ၊ တႃႇတွင်းငၢႆႈ Proper Nouns ၼၼ်ႉတေ တေႇၸႃႉတူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ယႂ်ႇဢွၼ်တၢင်းတႃႇသေႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

 

3. Concrete noun

Concrete nouns ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈ မဵဝ်းဢၼ်ႁဝ်းလႆႈယိပ်း ၊ လႆႈႁၼ် ၊ လႆႈငိၼ်း ၊ လႆႈဢၢႆသႅဝ် ၊ လႆႈဢရသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃႈ ၊ မႅဝ်း ၊ ၵႃး ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ သဵင်လင် ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ် Concrete Nouns ယဝ်ႉၶႃႈ ။

 

4. Abstract noun

Abstract nouns ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉမၢႆထိုင် ၼၢမ်ႊ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတူဝ်တူၼ် ဢၼ်တႄႉမၼ်း လႄႈပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁၼ်လႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆးဝူၼ်ႉ ၊ တၢင်းဝူၼ်ႉ ၊ လွင်ႈၸႂ်လမ် ၊ လွင်ႈၵျေႃႇ ၊ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ။

 

5. Collective noun

Collective nouns ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉပဵၼ် ၼၢမ်ႊ ဢၼ်မၢႆထိုင် ၵူၼ်းၵေႃႈလႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႈလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ၼၢမ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၸုမ်း ယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼႆၶႃႈ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် Collective nouns ယဝ်ႉၼႆၶႃႈ ။

 

ဢေႃႈၶႃႈတင်းႁႃႈၶေႃႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ် Type of nouns ဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈ Type of nouns မၼ်းပဵၼ်ဢီႈသင် လႄႈ တင်းႁႃႈၶေႃႈၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။

 

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၊ ပၢႆၵမ်

     0
81 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0