ပိုၼ်းၵႅပ်ႈလႄႈလွင်ႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸၢဝ်းပုတ်ႉထထုၵ်ႇလီႁူႉၵၼ်

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 01 - 2023 10 လိူၼ်

ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇ၊ ပွင်ႇဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈတင်းလၢႆယူႇၵမ်သိၼ်တီႈၵျွင်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်  ၼႂ်းဢုတုၶၢဝ်းၽူၼ် လႄႈတေႇၸႃႉဢဝ်ဝၼ်းလိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ် 11 မႂ်ႇ 15 ၶမ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႇတေႇသႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇဢွၵ်ႇဝႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်လႆႈၵျႃႉဢွၵ်ႇတၢင်းသေၵႂႃႇပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇပၼ်လၢႆလၢႆတီႈယူႇယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈသင်ၶႃႈၸဝ်ႈၵျႃႉဢွၵ်ႇတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈပႆယဵပ်ႇသူၼ်ၽူၼ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းၶၢဝ်းၽူၼ် ၸဵမ်သတ်းလဵၵ်ႉတေႃႇယႂ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးႁႃၵိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၺႃးယဵပ်ႇယမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႇလိူတ်ႇမႆႈၸွမ်းၼႆလႄႈ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၸင်ႇလႆႈႁွတ်ႇထိုင်တီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈပုတ်ႉထၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ၊ ယၢမ်းၼၼ်ႉၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ ႁႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈတင်းလၢႆယူႇတီႈၵျွင်းဢမ်ႇၼၼ် ယူႇတီႈၵျွင်းလႂ်ၵျွင်းၼိုင်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆၶႃႈ၊ တေႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉၵၼ်ဝႃႈၶဝ်ႈဝႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။

ၶဝ်ႈဝႃႇယဝ်ႉလမ်ႇလွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?
မိူဝ်ႈထိုင်ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉတၵ်ႉၵႃႇတင်းလၢႆၵေႃႈတေဢွၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသု မိူဝ်းၵျွင်းပုၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသုၵမ်သိၼ်ထွမ်ႇတြႃး သင်ဝႃႈပဵၼ်​​ပေႃႈထဝ်ႈ ​မႄႈထဝ်ႈ ပူႇသိၼ် ၼၢႆးသိၼ်ၶဝ်ၵေႃႈတေဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းၼွၼ်းၵျွင်းထွမ်ႇၽြႃးတြႃးၵူႈသိၼ်သိၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႇထုင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈမီးမႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆၶႃႈ။

ၸိူဝ်းပဵၼ်တၵ်ႉၵႃႇၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းသၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်းၶဝ်တင်းလၢႆၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်း ၼင်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးဢၼ်မီးမႃးၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းလိူၼ်လပ်းလိူၼ်မူၼ်းၼႆၵေႃႈ တေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေႁဵတ်းတၢင်းလီ ႁႅၼ်းလူႇႁႅၼ်းတၢၼ်းမိူဝ်းၵျွင်းၵူႈတီႈၽႂ်မၼ်း တၵ်ႉၵႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ    တေၵမ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႈမၢင်လွင်ႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်း၊ သူႇယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈတေႃႇလွင်း၊ လွင်ႈဢဝ်သၢႆၸႂ်ပိူၼ်ႈတၢႆ လႄႈလွင်ႈဢၼ်ၽိတ်းသိၼ်ၽိတ်းထမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်းတၢင်းလီ ၵၢၼ်လီၵုသု ၵမ်သိၼ်ထွမ်ႇၽြႃးတြႃးတေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယူႇၶႃႈ။

 

     0
220 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0