ထွႆႈၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉၵူႈဝၼ်း ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈတွင်းမၢႆဝႆ ၊ တွၼ်ႈ 2

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 13 - 2023 10 လိူၼ်

Beginning Phonics – ၽိုၵ်းလူဢၢၼ်ႇသဵင်ထွႆႈၵႂၢမ်းပိုၼ်ႉထၢၼ် တွၼ်ႈ 03 – 05:  ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢၢၼ်ႇလႄႈမေႃဝႆႉၶႃႈ ။

ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ် ထွႆႈၵႂၢမ်း တႃႇၽူႈတိုၵ်ႉတေႇၸႃႉ ႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ၶဝ်ၵူႈၵေႃႉႁႂ်ႈ ၽိုၵ်းလူဢၢၼ်ႇ ပၼ်ဝႆႉၼႆၶႃႈ ၊ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ဢမ်ႇတွင်းလႆႈတင်းမူတ်းသေတႃႉၵေႃႈ သင်တွင်းလႆႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိုၼ်းတေပွင်ႇၸႂ်လႆႈယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းဢၼ်လႆႈသွၼ်ပၼ်ၼႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၵႆႉၵႆႉ ၸႂ်ႉၵၼ်ၵူႈဝၼ်းၵေႃႈၼမ်ယူႇ ၊  မိူၼ်ၼင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ”Coffee , hand , name , see , same , sun” ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းၵႆႉၵႆႉ ၸႂ်ႉၵူႈဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းတွင်းၵိုမ်းလႆႈဝႆးၶိုၼ်ႈၼႆၶႃႈ ။

 

တွၼ်ႈ 03:

 ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢၢၼ်ႇလႄႈႁူႉ  – တူဝ်သရ မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ  a, e, i, o, u, လေႃး t, f, m, b, g, c လေႃး h, n, d လေႃး k, p, s
pig
ၽိၵ်ႉ = မူ
hand
ႁႅၼ်းၻ် = မိုဝ်း
neck
ၼႅၵ်ႉၶ် = ၶေႃး
hope
ႁူပ်ႉၽ် = ဢၢၼ်းဝႆႉ
coffee
ၶွပ်ႉၾီး = ၵေႃႇၾီႇ
see
သီး = ႁၼ်
pee
ၽီး = ယဵဝ်ႈ
sad
သႅတ်ႉၻ် = ငဝ်
nap
ၼႅပ်ႊ = လပ်း
kid
ၶိတ်ႉၻ် = လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
kit
ၶိတ်ႉ = ၶိူင်ႈမိုဝ်း
tip
ထိပ်ႉၽ် = တိပ်ႉ
soft
သွပ်ႉၾထ် = ဢူၼ်ႈ
cup
ၶၢပ်ႉၽ် = ၵွၵ်း
pet
ၽႅတ်ႉ = လဵင်ႉသတ်း
nose
ၼူတ်ႉသျ = ၶူးၼင်
pack
ၽႅၵ်ႉၶ် = ထုင်/ႁေႃႇ
pond
ၽွၼ်ႉၻ် = ၼမ်ႉမေႃႇ
poem
ၽူဝ်းဢဵမ် = ဝွၵ်း
back 
ပႅၵ်ႉၶ် = လင်
suck
သၢၵ်ႉၶ် = ၸၼ်
tap
ထႅပ်ႉၽ် = ၼဵၵ်းလွႆးလွႆး
top
ထွပ်ႉၽ် = တင်းၼိူဝ်
pine
ၽၢႆႊ = တူၼ်ႈပႅၵ်ႇ
pot
ၽွတ်ႉထ် = မေႃႈ
tone
ထူၼ်ႊ = သဵင်
toe
ထူဝ်ႊ = ၼိဝ်ႉတိၼ်
sit
သိတ်ႉ = ၼင်ႈ
same
သဵမ်ႊ = မိူၼ်ၵၼ်
pick
ၽိၵ်ႉၶ် = လိူၵ်ႈ/ယိပ်း
sick
သိၵ်ႉၶ် = ၼၢဝ် / ဢမ်ႇယူႇလီ
sub
သၢပ်ႉပ် = ၵိင်ႈယွႆႈ
tin
ထိၼ်း = ဢႅပ်ႇ
discuss
တိတ်ႉသၵၢတ်ႉသ် = ဢုပ်ႇၵုမ်
cop
ၶွပ်ႉၽ် = ပလိၵ်ႈ/ၺွပ်း
safe
သဵပ်ႉၾ် = လွတ်ႈၽေး
sun
သၼ်ႊ = ၵၢင်ဝၼ်း
name
ၼဵမ်ႊ = ၸိုဝ်ႈ
pin
ၽိၼ်း = ပၵ်း
kiss
ၶိတ်ႉသ် = ၸုပ်ႇ / ၼူမ်

 

တွၼ်ႈ 04 :

 ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢၢၼ်ႇလႄႈႁူႉ  – တူဝ်သရ မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ  a, e, i, o, u, လေႃး t, f, m, b, g, c လေႃး h, n, d လေႃး k, p, s လေႃး j, l, y
jam
ၸႅမ်း = ၶွင်ယၼ်ႈ /ၶွင်မွင်
jump
ၸမ်းၽ် = ဝႅၼ်ၵျွၵ်း
left
လႅပ်ႉၾထ် = သၢႆႉ
job
ၸွပ်ႉပ် = ၵၢၼ်
jack
ၸႅၵ်ႉၶ် = တီႈသဵပ်ႇဝႆႉ
family
ၾႅမ်းမိလီႊ = ၼႃႈႁိူၼ်း
lamp
လႅမ်းၽ် = ၶူင်းၾႆး
life
လၢႆႉၾ် = မီးၸႂ်
log
လွၵ်ႉၵ် = ၶဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း
lock
လွၵ်ႉၶ် = ၶတ်းဝႆႉ
like
လၢႆႉၶ် = ၵျိူၵ်ႈ
lime
လၢမ်ႊ = မၢၵ်ႇၽႃႈ
hell
ႁႅဝ်းလ် = ငရၢႆး
day
တေႊ = ၵၢင်ဝၼ်း
silk
သိဝ်ႊလၶ် = မႂ်
milk
မိဝ်ႉလၶ် = ၼမ်ႉၼူမ်း
gas
ၵႅတ်ႉသ် = ၵႅတ်ႉ/ၼမ်ႉမၼ်း
hello
ႁႄႉလူဝ်ႊ = မႂ်ႇသုင်
glad
ၵလႅတ်ႉၻ် = လီၸႂ်
sand 
သႅၼ်ႉၻ် = သၢႆး
leg
လႅၵ်ႉၶ် = ၶႃ / တိၼ်
glass
ၵလၢတ်ႉသ် = မၢၼ်ႇ
desk
တႅၵ်ႉသၶ် = ၼႃႈၶူင်ႇ
pen ၽႅၼ်း = ၵမ်ၸိုမ်း
end
ဢႅၼ်ႉၻ် = သုတ်း/ယဝ်ႉ
egg
ဢဵၵ်ႉၵ် = ၶႆႇ
smell
သမႅဝ်ႊလ် = ဢၢႆသႅဝ်
spell
သပႅဝ်ႊလ် = လေႃးတူဝ်
still
သထိဝ်ႊလ် = ယင်းတိုၵ်ႉ
send
သႅၼ်ႉၻ် = သူင်ႇ
black
ပလႅၵ်ႉၶ် = လမ်
plate
ၽလဵတ်ႉထ် = ၸၢၼ်း
yet
ယႅတ်ႉ = ယင်းဢမ်ႇ
block
ပလွၵ်ႉၶ် = ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ
table
ထႄႊပိူဝ်ႈလ် = ၶူင်ႇ
pay
ၽေႊ = ၸၢႆႇငိုၼ်း
sky
သၵၢႆႊ = တွင်ႉၾႃႉ
yes
ယႅတ်ႉသ် = ၸႂ်ႈ/ဢေႃႈၶႃႈ
may
မေႊ = ဢၢပ်ႈတေ
luck
လၢၵ်ႉၶ် = ၵၢမ်ႇ

 

တွၼ်ႈ 05:

 

 ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢၢၼ်ႇလႄႈႁူႉ  – တူဝ်သရ မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ   a, e, i, o, u, လေႃး t, f, m, b, g, c လေႃး h, n, d လေႃး k, p, s လေႃး j, l, y လေႃး r, v, w
lot
လွတ်ႉ = ၼမ်ၼမ်
run
ရၼ်ႊ = လႅၼ်ႈ
who
ႁူႊ = ၽႂ်
rain
ရဵၼ်း = ၾူၼ်
lake
လဵၵ်ႉၶ် = ၼွင်လူင်
wet
ဝႅတ်ႉ = ယမ်း
where
ဝႄးဢႃရ် = တီႈလႂ်
wed
ဝႅတ်ႉၻ် = မင်ႇၵရႃႇ
little
လိတ်ႉထိူဝ်ႉလ် = ဢိတ်းၼိုင်ႈ
web
ဝႅပ်ႉပ် = ဝႅပ်ႉ/ယႆး/သဵၼ်ႈ
when
ဝႅၼ်း = မိူဝ်ႈလႂ်
land
လႅၼ်းၻ် = တီႈလိၼ်
skin
သၵိၼ်း = ၼိူဝ်ႉၼင်
ray
ရေႊ = ဢၼ်ပွႆႇသႅင်
old
ဢူဝ်လ် = ထဝ်ႈ
grass
ၵႂရၢတ်ႉသ် = ယိူဝ်ႈယႃႈ
stand
သတႅၼ်းၻ် = ၸုၵ်း
van
ဝႅၼ်ႇ = ၵႃးဝႅၼ်ႇ
many
မႄႊဢီႊ = လၢႆဢၼ်
led 
လဵတ်ႉၻ် = ထူဝ်းၼႃႈ
fantastic
ၾႅၼ်းထၢတ်ႉသတိၵ်ႉ = ဢၼ်ယိုင်ႈယႂ်ႇ
why
ဝၢႆႊ = ၵွပ်ႈသင်
read
ရိတ်ႉၻ် = ဢၢၼ်ႇ/လူ
lay
လေႊ = ဝၢင်း/ၶႆႇ
spill
သၽိဝ်းလ် = ႁေႈ/တူၵ်း
how
ႁၢဝ်း = ၸိူင်ႉႁိုဝ်
way
ဝေႊ = တၢင်း/သဵၼ်ႈတၢင်း
grape
ၵရဵပ်ႉၽ် = မၢၵ်ႇသပိတ်ႈ
stop
သတွပ်ႉၽ် = ၵိုတ်း
what
ဝတ်ႊ = ဢီႈသင်
red
ရႅတ်ႉၻ် = သီလႅင်
problem
ၽရူဝ်းပလႅမ်ႇ = ပၼ်ႁႃ
gay
ၵေႊ = ၽူႈမႄႈ
which
ဝိၵ်ႉသျ် = ဢၼ်လႂ်
gift
ၵိပ်ႉၾထ် = ၶွင်တွၼ်ႈ
traffic
ထရႅပ်ႉၾိၵ်ႉ = ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ
duck
တၢၵ်ႉၶ် = ပဵတ်း
whose
ႁုတ်ႉသ် = ၽႂ်
very
ဝႄးရီႊ = ၼမ်
let
လႅတ်ႉ = ပွႆႇ/ပွႆႇပၼ်

 

ပုၼ်ႈတႃႇၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း Beginning Phonics ၼႆႉသင်ဝႃႈၽူႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် မီးၶေႃႈထၢမ်တီႈလႂ် ဢၼ်ပႆႇပွင်ႇၸႂ်ၼႆၸိုင် တွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈႁဵၼ်းၵူႈၵေႃႉပေႃးလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၼႆ ယႃႇပေဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵူဝ် လီဢၢႆ ဢမ်ႇႁတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ၊ မၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းတိူဝ်းတွၼ်းသင်ၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈ ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လွင်ႈႁႃတၢင်းႁူႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁႃလႆႈၵူႈတီႈ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်တီႈၵႆ တီႈၸမ်တူဝ်ႁဝ်းၵေႃႈယဝ်ႉ ၊  မၼ်းယူႇတီႈဝႃႈ ႁဝ်းမေႃတူၺ်း မေႃထတ်းသၢင်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆယဝ်ႉ ။

     0
78 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0