ဢႅပ်ႉတႆး - ပပ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း Tai Calendar - ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး

Tai Create လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်း - 08 - 2023 7 လိူၼ်

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈ​ၵေႃႉၶႃႈ ။

 

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်း​တေဢဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ဢႅပ်ႉတႆး ၸိုဝ်ႈဝႃႈ Tai Calendar ဢမ်ႇ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး - ပပ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး ပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈၼႂ်းၽူင်း Android ၼႆၶႃႈ ။

 

ပုၼ်ႈတႃႇ iOS Apple ​တႄႉပႆႇမီးပၼ်ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၼႆၶႃႈ ၊ ၼႂ်းတၢင်းၼႃႈ​တႄႉႁဝ်းၶႃႈ​တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ပႃးၼိူဝ် iOS ယူႇၶႃႈ ၊ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၼိူဝ် Android ယူႇၼႆ​ၵေႃႈ ပႂ်ႉသိုပ်ႇပၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ​​သေၵမ်းၶႃႈ ။

 

ၸၼ်တိုတ်ႇဢဝ်ဢႅပ်ႉၼဵၵ်းတီႈၼႆႉ > တၢဝ်ႊလူတ်ႇ

     0
181 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0