ဢႅပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆး - ႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆးႁင်းၵူၺ်း - သွၼ်လိၵ်ႈထႆးဢွၼ်းလၢႆးၼ်

Tai Create လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်း - 11 - 2023 7 လိူၼ်

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈ​ၵေႃႉၶႃႈ ။

 

မိူဝ်ႈၼႆႉ​ၵေႃႈ မီးဢႅပ်ႉဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ မႃးၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ ။

 

ဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ​ၵေႃႈမီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ꧦႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆးꧦ ၼႆၶႃႈ ၊ ပဵၼ်ဢႅပ်ႉတႆး မီးပႃးလိၵ်ႈတႆးပိၼ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈႁဝ်းပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈ ၸႂ်ႉငၢႆႈတႃႇၵူႈ​ၵေႃႉၼၼ်ႉၶႃႈ ။

ဢႅပ်ႉၼႆႉလႆႈၶူင်သၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူၺ်ႈ ꧦTai Createꧦ ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၊ ယိူင်းဢၢၼ်ပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈ​ၵေႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆး လူၺ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈ ၊ ႁဵၼ်းလႆႈၵူႈ​တီႈ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ႁဝ်းတၼ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ ။ 

 

တိုတ်ႉၸၼ်ဢဝ်ဢႅပ်ႉ >> တၢဝ်ႊလူတ်ႇ

     0
71 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 1

LengKhur လိူၼ်ႁႃႈ - 27 - 2024
      

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆး ၶႃႈ

3 ဝူင်ႈ