Learn English Common Greetings Tenses - ၵၢၼ်တူင်ႉတၵ်ႉၵၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 18 - 2023 10 လိူၼ်

ႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း (ဢိင်းၵလဵတ်ႈၵၢၼ်တူင်ႉတၵ်ႉ လႄႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ လႄႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူႈဝၼ်းၼႆၶႃႈ ။

 

မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၽိုၵ်းႁဵၼ်းလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်း ၼၼ်ႉႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ လႄႈႁူႉမေႃ ထွႆႈၵႂၢမ်း မၼ်းၼမ်ၼမ်ယဝ်ႉ တႃႇႁဵတ်းၶေႃႈတွပ်ႇၶိုၼ်းပေႃးၶဝ်ထၢမ်မႃးၼၼ်ႉ ၊ တီႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈႁဵတ်းၼႄလၢႆးလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် ႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ် လႄႈၶေႃႈတွပ်ႇၵၼ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ ။

 

သင်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ပွင်ႇၸႂ် ၶႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်လဵၼ်ႈလဵၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ။ မိူၼ်ၼင်ႇပေႃးၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်မီးသွင်ၵေႃႉသေၸၢမ်းဢဝ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် ဢုပ်ႇၵၼ် ထၢမ်ၵၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်ၼႆၸိုင် မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸဵဝ်းမေႃဝႆးၶိုၼ်ႈတႄႉတႄႉၼႆၶႃႈ။

 

1. ၵၢၼ်တူင်ႉတၵ်ႉမိူဝ်ႈပႆႇယၢမ်ႈႁူႉၸၵ်းၵၼ် ။

 

ၸၢႆးလူင်   : Hello! ( ႁေႊလူဝ်ႊ! )  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ : Hi! ( ႁႆႊ! )  မႂ်ႇသုင် ။

ၸၢႆးလူင်    : How are you? ( ႁၢဝ်ႊဢႃႊရ်ယူႊ ) သူယူႇလီယူႇၶႃႈၼေႃႈ?

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ : Yes, I am fine. / well. / good. ( ယႅတ်ႉသ် ၊ ဢၢႆဢႅမ်ၾၢႆးၼ် / ဝႅဝ်ႊလ် / ၵုတ်ႊၻ် ) ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ၵဝ်ၶႃႈယူႇလီယူႇၶႃႈ ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ : And you? ( ဢႅၼ်ႊၻ်ယူႊ ) ယဝ်ႉသူၶႃႈလႃႇ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၽွင်ႈ?

ၸၢႆးလူင်    : Yes, I am fine too. ( ယႅတ်ႉသ် ၊ ဢၢႆဢႅမ်ၾၢႆးၼ်ထူႊ ) ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈယူႇလီမိူၼ်ၵၼ်ယူႇၶႃႈ ။

ၸၢႆးလူင်    : I am great to meet you. ( ဢၢႆဢႅမ် ၵရဵတ်ႉထ်ထူမိတ်ႊယူႊ  ) ၵဝ်ၶႃႈငိၼ်းၸူမ်း ဢၼ်လႆႈထူပ်းႁၼ်သူၶႃႈ ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ : Oh! Yes, I am great to meet you too ( ဢူဝ်ႊ! ယႅတ်ႉသ် ဢၢႆဢႅမ်ၵရဵတ်ႉထ်ထူမိတ်ႊယူႊထူႊ ) ဢူဝ်ႊ! ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ၶႃႈၵေႃႈငိၼ်းၸူမ်းဢၼ်လႆႈထူပ်းႁၼ်သူမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ : What is your name? please! ( ဝတ်ႊဢိတ်ႉသ်ယူႊရ်ၼဵမ်ႊ? ၽလိတ်ႊသ် )  ၸိုဝ်ႈသူႁွင်ႉဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ ၊ လၢတ်ႈပၼ်ဢိတ်းၼိူင်ႈ ။

ၸၢႆးလူင်    :  My name is Sai Long. ( မၢႆႇၼဵမ်ႊဢိတ်ႉသ် ၸၢႆးလူင် ) ၸိုဝ်ႈၶႃႈႁွင်ႉဝႃႈၸၢႆးလူင်ၼႆၶႃႈ ။

ၸၢႆးလူင်    :  How about you? ( ႁၢဝ်ႊဢပၢဝ်ႊထ်ယူႊ ) ယဝ်ႉသူလႃႇ ၸိုဝ်ႈဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ?

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ : My name is Sai Aon. ( မၢႆႇၼဵမ်ႊဢိတ်ႉသ် ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ) ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼႆၶႃႈ ။

 

2. ၵၢၼ်တူင်ႉတၵ်ႉၶူးတင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း : Good afternoon, teacher. ( ၵုတ်ႊဢပ်းၾထိူဝ်ႊၼုၼ်း ထိတ်ႊသျိူဝ်ႊ  ) မႂ်ႇသုင်ဝၢႆးဝၼ်းၶႃႈ ၶူးသွၼ် ။

ၶူးသွၼ်     : Okay, good afternoon, students. ( ၵုတ်ႊဢပ်ႊၾထိူဝ်ႊၼုၼ်း သၻူးၻဵၼ်ႇသ် ) ဢူဝ်ႊၶႄႊ ၊ မႂ်ႇသုင်ဝၢႆးဝၼ်း ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ။

ၶူးသွၼ်     : How was it your lunch? ( ႁၢဝ်ႊဝွတ်ႉသ်ဢိတ်ႉသ်ယူႊရ်လၢၼ်ႉသျ် ) ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းယဝ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ?

လုၵ်ႈႁဵၼ်း : It was delicious for us. ( ဢိတ်ႉထ် ဝွတ်ႉသ် ၻေလိသျဵတ်ႊသ် ၾေႃႇ ဢၢတ်ႉသ် ) ၶဝ်ႈၽၵ်းဝၢၼ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉၶႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်း ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း : How about you, teacher? ( ႁၢဝ်ႊဢပၢဝ်ႊထ်ယူႊထိတ်ႊသျိူဝ်ႊ ) ယဝ်ႉၶူးၶႃႈလႃႇ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း?

ၶူးသွၼ်     : Good, I like to eat tea salad. ( ၵုတ်ႊ! ဢၢႆလၢႆႉၶ် ထူဢဵတ်ႉထ် ထီးသႃႉလႅတ်ႉၻ် ) ၵေႃႈလီယူႇ ၊ ယွၼ်ႉၶူးၵျိူၵ်ႈၵိၼ်းၼဵင်ႈၵူဝ်ႈၼႃႇ ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း : Good evening, teacher. ( ၵုတ်ႊဢေးဝဵၼ်းၼိင်း ထိတ်ႊသျိူဝ်ႊ ) မႂ်ႇသုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈၶႃႈ ၶူးသွၼ် ။

ၶူးသွၼ်     : Okay, good evening, students. ( ၵုတ်ႊဢေးဝဵၼ်းၼိင်း သၻူးၻဵၼ်ႇသ် ) ဢူဝ်ႊၶႄႊ ၊ မႂ်ႇသုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ။

ၶူးသွၼ်     :  What did you get from the class today? ( ဝတ်ႊၻိၻ်ႉယူႊၵႅတ်ႉၾရွမ်ႇၻိူဝ်ႊၶလၢတ်ႉသ်ထူၻေႊ ) လုၵ်ႈႁဵၼ်ၶဝ်လႆႈတၢင်းႁူႉသင်ၽွင်ႈ ဢၼ်ၶူးၶဝ်မႃးသွၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ?

လုၵ်ႈႁဵၼ်း : We did know about our history. ( ဝှီႇ ၻိၻ်ႉ ၼူဝ်ႊ ဢပၢဝ်ႊ ဢႃးရ် ႁိတ်ႉသ်တူရီႇ ) ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတၢင်းႁူႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ။

ၶူးသွၼ်     :  Do you like to study your history?  ( ၻူးယူႊလၢႆႉၶ် ထူ သတႃးၻီႊ ယူႊရ် ႁိတ်ႉသ်တူရီႇ ) လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၸင်ႇၵျိူၵ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈပိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁႃႉ?

လုၵ်ႈႁဵၼ်း :  Yes, we like to study our history. ( ယႅတ်ႉသ်! ဝီႇလၢႆႉၶ် ထူ သတႃးၻီႊ ဢႃးရ် ႁိတ်ႉသ်တူရီႇ ) ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵျိူၵ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈပိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ။

 

ဢေႃႈၶႃႈ ၊ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉလႆႈလူဢၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူၼ်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇၸွင်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၊ ၵၢၼ်တူင်ႉတၵ်ႉ ၵၢၼ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း မၢင်တီႈၵေႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇၸွမ်းပိူင်ၶွင် Grammar (ၵရႅမ်ႇမႃႇရ်) ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယႃႇပေၵူဝ်ဝႃႈတႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းၼႆႉ လူဝ်ႇတွင်း ပိူင်တမ်းလိၵ်ႈ တူၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၼႃႇဢမ်ႇႁဵၼ်းယဝ်ႉၼႆ ယႃႇပေႁႂ်ႈမီးသေၵမ်းၶႃႈ ၊ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ၶတ်းႁႅင်းႁႂ်ႈပေႃးမေႃမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ ။

     0
121 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0