ဢီးလွၼ်းမၢတ်ႉသ်ၸဝ်ႈၶွင်မႂ်ႇ Twitter လႅၵ်ႈလၢႆႈႁၢင်ႈလူဝ်ႊၵူဝ်ႉၼူၵ်ႉသီသွမ်ႇပဵၼ်ႁၢင်ႈတူဝ် X တႅၼ်း

Tai Education လိူၼ်ၸဵတ်း - 29 - 2023 10 လိူၼ်

ဢီးလွၼ်းမၢတ်ႉသ် ၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇမႃႇၼီႇ Twitter (ထဝိတ်ႉတိူဝ်ႉရ်) လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလူဝ်ႊၵူဝ်ႉႁၢင်ႈၼူၵ်ႉသီသွမ်ႇ ပဵၼ်လူဝ်ႊၵူဝ်ႉႁၢင်ႈတူဝ် X (ဢဵၵ်ႉၶသ်) တႅၼ်းၼႆၶႃႈ ။ 

.
မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉ ဝၼ်းထီႉ 24.7.2023 ၼႆႉ CEO Twitter Linda Yaccarino လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ လူဝ်ႊၵူဝ်ႉထဝိတ်ႉတိူဝ်ႉထ် တေလၢႆႈပဵၼ်ႁၢင်ႈ X ၼႆယဝ်ႉ ။

.
ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈပိၼ်ႇႁၢင်ႈလူဝ်ႊၵူဝ်ႉၼႆႉတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ALL-IN-ONE (ဢေႃႊလ်ဢိၼ်ႊဝၼ်ႊ) မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၊ လွင်ႈပိုၼ်ၽႄႈၵူႈလွင်ႈ ၊ လွင်ႇၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼ် ၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်း AI လႄႈၵူၼ်း လႄႈဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆလွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ ။

လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလူင်မၼ်း​တႄႉႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းလ​ႄႈ ၶိုတ်းၵၢပ်ႇပၢၼ်ထဵၵ်ႊၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Web3 ​​ လႄႈ Blockchain ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈ ။

.
X.com ​တေပဵၼ်ၸိုဝ်ႈမႂ်ႇထဝိတ်ႉတိူဝ်ႉထ်လႄႈၸိုဝ်ႈတူဝ်ႊမဵၼ်ႊၼဵမ်ႊၽလႅတ်ႇၾွမ်ႊရ်ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉၶဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆယဝ်ႉ ။


 

     0
129 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0