ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း - Irregular Verbs - ၾဝိူပ်ႉ သွင်ႉၼိုင်ႈ ၊ သွင်ႉသွင် ၊ သွင်ႉသၢမ်

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 13 - 2023 10 လိူၼ်

Irregular Verbs ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉပဵၼ်သင်?

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေႁူႉ လႄႈပွင်ႇၸႂ်လီယဝ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၾဝိူပ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇသၢင်ႈၸွမ်းပိူင် မၼ်းပွင်ႇဝႃႈသင်ၼႆၼၼ်ႉ ။ 

 

Irregular verbs (ဢိရိႇၵိလ်လႃႊရ်ၾဝိူပ်ႉသ်) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ၾဝိူပ်ႉ (Verbs) ဢၼ်လႆႈပဵၼ် ၶွင်ႉ႞ ၊ ၶွင်ႉသွင် ၊ ၶွင်သၢမ် v1, v2, v3 ၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈႁွင်ႉဝႃႈ ၾဝိူပ်ႉ 3 ၶွင်ႉ (သွင်ႉ) ၼႆယူႇ ။

ၾဝိူပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉတေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ လႄႈတွင်းမၢႆဢဝ်ဝႆႉတႃႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈၽဝိူပ်ႉတီႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တၢင်း (Regular Verbs) ၾဝိူပ်ႉဢၼ်ၸွမ်းပိူင် ၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ။

Base form ပဵတ်ႉသ်ၾွရမ်ႊPast tense ၽၢတ်ႉသ်ထႅၼ်ႉသ်Past participle ၽၢတ်ႉသ် ၽၢတ်ႉရ်ထိသိၽိူဝ်ႇလ်meaning တီႈပွင်ႇ
awake (ဢဝဵၵ်ႉၶ်)awakened/awoke (ဢဝဵၵ်ႉၶႅၼ်ႉၻ်/ဢဝူၵ်ႉၶ်)awakened/awoken (ဢဝဵၵ်ႉၶႅၼ်ႉၻ်/ဢဝူၵ်ႉၶႅၼ်ႉ)တိုၼ်ႇ
be(am,is,are) (ပီႇ/ဢႅမ်ႇ/ဢိတ်ႉသ်/ဢႃႊရ်) was, were (ဝွတ်ႉသ်/ဝေႃႇရ်)been (ပိၼ်ႊ)ပဵၼ်၊ မီး၊ ယူႇ
bear (ပေႊရ်) bore (ပူဝ်ႊရ်) born (ပူၼ်ႊ)ၵိူတ်ႇ
become (ပီႇၶမ်း)became (ပီႇၶဵမ်း)become (ပီႇၶမ်း)ပဵၼ်မႃး
begin (ပီႇၵိၼ်း)began (ပီႇၵႅၼ်း)begun (ပီႇၵၼ်ႊ)တေႇၸႃႉ
bend (ပႅၼ်းၻ်)bent (ပႅၼ်းထ်) bent (ပႅၼ်းထ်)ငေႃး/ၵူတ်ႉ
bet (ပႅတ်ႉထ်)bet (ပႅတ်ႉထ်)bet (ပႅတ်ႉထ်)တေႃႇလွင်း
bid (ပိတ်ႉၻ်) bade (ပဵတ်ႉၻ်)bidden (ပိတ်ႉတႅၼ်ႉ)ၼႄၵႃႈၶၼ်
bite (ပၢႆႉထ်) bit (ပိတ်ႉထ်) bitten (ပိတ်ႉထႅၼ်ႉ)ၶူပ်း/ၵၢပ်ႈ
break (ပရဵၵ်ႉၶ်)broke (ပရူၵ်ႉၶ်)broken (ပရူၵ်းၶႅၼ်ႉ)တႅၵ်ႇ/ၵွႆ
bring (ပရိင်း)brought (ပရွတ်ႉထ်)brought (ပရွတ်ႉထ်)ဢဝ်မႃး/ပႃးမႃး
build (ပိဝ်းလၻ်) built (ပိဝ်းလထ်)built (ပိဝ်းလထ်) ႁဵတ်းသၢင်ႈ/ႁဵတ်းႁိူၼ်း
buy (ပၢႆႇ) bought (ပွတ်ႉထ်)bought (ပွတ်ႉထ်) သိုဝ်ႉ
catch (ၶႅတ်ႉၶျ်) caught (ၶွတ်ႉထ်)caught (ၶယတ်ႉထ်) ၺွပ်း
choose (ၶျုတ်ႉသ်) chose (ၶျူတ်ႉသ်) chosen (ၶျူတ်ႉသႅၼ်ႉ) လိူၵ်ႈ
come (ၶမ်း)came (ၶဵမ်း)come (ၶမ်း) မႃး
cost (ၶွတ်ႉသထ်) cost (ၶွတ်ႈသထ်)cost (ၶွတ်ႉသထ်)ၵႃႈၶၼ်
cut (ၶတ်ႉထ်)cut (ၶတ်ႉထ်)cut (ၶတ်ႉထ်)ၵႅတ်း/တႅပ်း
do (ၻူး)did (ၻိတ်ႉ)done (ၻၼ်းၼ်)ႁဵတ်း
drink (ၻရိင်ႉၶ်)drank (ၻရႅင်ႉၶ်)drunk (ၻရင်ႉၶ်)မဝ်း
drive (ၻရၢႆႉဝှ်)drove (ၻရွပ်ႉဝှ်)driven (ၻရၢႆႉဝႅၼ်ႉ)ႁေႃႈလူတ်ႉ/ႁေႃႈၵႃး
eat (ဢိတ်ႉထ်)ate (ဢဵတ်ႉထ်)eaten (ဢိတ်ႉထႅၼ်ႉ)ၵိၼ်
fall (ၾေႃးလ်) fell (ၾႅဝ်းလ်) fallen (ၾေႃးလ်လႅၼ်ႉ) တူၵ်း/တူၵ်းလူင်း
feel (ၾိဝ်းလ်)felt (ၾႅဝ်းလထ်)felt (ၾႅဝ်းလထ်) လွင်ႈဝူၼ်ႉ
fight (ၾၢႆႉထ်)fought (ၾၢဝ်ႉထ်)fought (ၾၢဝ်ႉထ်)တေႃႇသူႈ/ၶႄႉၶဵင်ႇ
fly (ၾလၢႆး)flew (ၾလႅဝ်း)flew (ၾလႅဝ်း)မိၼ်/ဝိၼ်
forget (ၾေႃႇၵႅတ်ႉထ်)forgot (ၾေႃႇၵွတ်ႉထ်) forgotten (ၾေႃႇၵွတ်ႉထ်ထႅၼ်ႉ) လိုမ်း
 get (ၵႅတ်ႉထ်) got (ၵွတ်ႉထ်)gotten (ၵွတ်ႉထ်ထႅၼ်ႉ)လႆႈ
give (ၵိပ်ႉဝှ်)gave (ၵဵပ်ႉဝှ်) given (ၵိပ်ႉဝှ်ဝႅၼ်ႉ)ပၼ်
grind (ၵရၢႆးၻ်)ground (ၵရၢဝ်ႊၻ်)ground (ၵရၢဝ်ႊၻ်)လပ်ႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆ
go (ၵူဝ်း)went (သႅၼ်းထ်)gone (ၵွၼ်း)ၵႂႃႇ
grow (ၵရူဝ်ႊ)grew (ၵရိဝ်ႊ)grown (ၵရူၼ်ႊ)ၽုၵ်ႇ၊ ယႂ်ႇၶိုၼ်ႈ
hang (ႁႅင်း)hung (ႁၢင်း)hung (ႁၢင်း)ႁွႆႈ၊ ၽႅၼ်ဝႆႉ
have (ႁႅပ်ႉဝှ်)had (ႁႅတ်ႉၻ်)had (ႁႅတ်ႉၻ်)မီး
hear (ႁေႊရ်)heard (ႁရိူတ်ႉၻ်)heard (ႁရိူတ်ႉၻ်)ငိၼ်း၊ လႆႈငိၼ်း
hide (ႁၢႆးၻ်)hid (ႁိတ်ႉၻ်)hidden (ႁိတ်ႉဢႅၼ်ႉ)သိူင်ႇဝႆႉ၊ ပႅပ်ႉ
hit (ႁိတ်ႉထ်)hit (ႁိတ်ႉထ်)hit (ႁိတ်ႉထ်)ပေႃႉ၊ ထုပ်ႉ၊ ႁႅမ်
hold (ႁလူဝ်းၻ်)held (ႁႅဝ်းလၻ်)held (ႁႅဝ်းလၻ်)ယိပ်း
hurt (ႁိူတ်ႉရထ်)hurt (ႁိူတ်ႉရထ်)hurt (ႁိူတ်ႉရထ်)ၸဵပ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဵပ်း
keep (ၶိပ်ႉၽ်)kept (ၶႅပ်ႉၽထ်)kept (ၶႅပ်ႉၽထ်)သိမ်းဝႆႉ၊ ၵဵပ်း
know (ၼူဝ်ႊ)knew (ၼိဝ်ႊ)known (ၼူၼ်ႊ)ႁူႉ၊ ပွင်ႇၸႂ်
lead (လိတ်ႉၻ်)led (လဵတ်ႉၻ်)led (လဵတ်ႉၻ်)ဢွၼ်ၵႂႃႇ၊ ဢွၼ်ႁူဝ်
learn (လိူၼ်းရၼ်)learnt (လိူၼ်းရထ်)learnt (လိူၼ်းရထ်)ႁဵၼ်း၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်း
leave (လိပ်ႉဝှ်)left (လႅပ်ႉၾထ်)left (လႅပ်ႉၾထ်)ၽၢတ်ႇၵႂႃႇ၊ ယၢၼ်
lend (လႅၼ်းၻ်)lent (လႅၼ်ႉထ်)lent (လႅၼ်ႉထ်)ပၼ်ၵူႈ၊ ပၼ်ယိမ်
let (လႅတ်ႉထ်)let (လႅတ်ႉထ်)let (လႅတ်ႉထ်)ပွႆႇပၼ်၊ ၶႂၢင်းပၼ်
lie (လၢႆႊ)lay (လေႊ)lain (လဵၼ်ႊ)လႅၼ်၊ ပႅတ်ႉလႅၼ်
light (လၢႆႉ)lit (လိတ်ႉထ်)lit (လိတ်ႉထ်)ငဝ်းလႅင်း၊ သၢႆလႅင်းၾႆး
lose (လုတ်ႉသ်)lost (လွတ်ႉသထ်)lost (လွတ်ႉသထ်)သုမ်း၊ တူၵ်းသုမ်း၊ ႁၢႆ
make (မဵၵ်ႉၶ်)made (မဵတ်ႉၻ်)made (မဵတ်ႉၻ်)ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ၊ ႁဵတ်း
mean (မိၼ်း)meant (မိၼ်းထ်)meant (မိၼ်းထ်)ပွင်ႇဝႃႈ၊ မၢႆထိုင်
meet (မိတ်ႉ)met (မႅတ်ႉထ်)met (မႅတ်ႉထ်)ထူပ်း၊ ႁၼ်
mistake (မိတ်ႉသ်ထဵၵ်ႉၶ်)mistook (မိတ်ႉသ်ထုၵ်ႉၶ်)mistaken (မိတ်ႉသ်ထဵၵ်ႉၶႅၼ်ႉ)ႁဵတ်းၽိတ်း၊ ၽိတ်း
pay (ၽေႊ)paid (ၽေႇ)paid (ၽေႇ)ၸၢႆႇ၊ ၸၢႆႇငိုၼ်း
prove (ၽရွပ်ႉဝှ်)proved (ၽရွပ်ႉဝှၻ်)proven  (ၽရွပ်ႉဝှႅၼ်ႉ)ၼႄသၢၵ်ႈသေႇ
put (ၽုတ်ႉထ်)put (ၽုတ်ႉထ်)put (ၽုတ်ႉထ်)ဝၢင်း၊ သႂ်ႇ
quit (ၶႂၢႆႉထ်)quit (ၶႂၢႆႉထ်) quit (ၶႂၢႆႉထ်)ယွၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ဢွၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ်
read (ရဵတ်ႉၻ်)read (ရဵတ်ႉၻ်)read (ရဵတ်ႉၻ်)လူ၊ လူလိၵ်ႈ၊ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ
rid (ရိတ်ႉၻ်)rid (ရိတ်ႉၻ်)rid (ရိတ်ႉၻ်)ဢဝ်ပႅတ်ႈ ၊ ၽဵဝ်ပႅတ်ႈ
ride (ရၢႆႉၻ်)rode (ရူတ်ႉၻ်)ridden (ရိတ်ႉၻႅၼ်ႉ)ၶီႇ၊ ၶီႇမႃႉ၊ ၶီႇၵႃး
ring (ရိင်း)rang (ရႅင်း)rung (ရၢင်း)တွႆႇႁိင်ႇ၊ ၼဵၵ်းႁိင်ႇ
rise (ရၢႆႉသ်)rose (ရူတ်ႉသ်)risen (ရိတ်ႉသႅၼ်ႉ)ၽုတ်းဢွၵ်ႇမႃး
run (ရၼ်ႊ)ran (ရႅၼ်ႊ)run (ရၼ်ႊ)လႅၼ်ႈ
saw (သေႃး)sawed (သေႃႊၻ်)sawed/sawn (သေႃႊၻ်/သွၼ်ႊ)လဵၵ်းလိူဝ်ႈ၊ လိူဝ်ႈ
say (သေး)said (သႅတ်ႉၻ်)said (သႅတ်ႉၻ်)လၢတ်ႈ၊ လၢတ်ႈဝႃႈ
see (သီး)saw (သေႃး)seen (သိၼ်ႊ)ႁၼ်
seek (သိၵ်ႊၶ်)sought (သွၵ်ႊ)sought (သွၵ်ႊ)သွၵ်ႈႁႃ
sell (သႅဝ်းလ်)sold (သူတ်ႉလၻ်)sold (သူတ်ႉလၻ်)ၶၢႆ
send (သဵၼ်းၻ်)sent (သဵၼ်ႉထ်)sent (သဵၼ်ႉထ်)သူင်ႇ၊ သူင်ႇပၼ်
set (သဵတ်ႉထ်)set (သဵတ်ႉထ်)set (သဵတ်ႉထ်)ႁႅၼ်း၊ တႄႇငဝ်ႈ
shake (သဵၵ်ႉၶ်)shook (သုၵ်ႉၶ်)shaken (သဵၵ်ႉၶႅၼ်ႉ)သၼ်ႇ၊ ၶွၼ်း၊ ၶဝ်ႇ
shed (သဵတ်ႉၻ်)shed (သဵတ်ႉၻ်)shed (သဵတ်ႉၻ်)ႁူင်ႈတူၵ်း၊ လႆတူၵ်း
shine (သျၢႆးၼ်)shone (သျူၼ်ႊ)shone (သျူၼ်ႊ)ထွင်ႇၾႆး၊ လႅင်း
shoot (သျုတ်ႉထ်)shot (သျွတ်ႇထ်)shot (သျွတ်ႇထ်)ယိုဝ်း၊ ပေႃႉႁၢင်ႈ
show (သျူဝ်း)showed (သျူဝ်းၻ်)shown (သျူၼ်း)ၼႄ၊ ၼႄပၼ်
shut (သျတ်ႉထ်)shut (သျတ်ႉထ်)shut (သျတ်ႉထ်)ပိၵ်ႉ
sing (သိင်း)sang (သႅင်း)sung (သၢင်း)ႁွင်ႉၵႂၢမ်း
sink (သိင်ႉၶ်)sank (သႅင်ႉၶ်)sunk (သၢင်ႉၶ်)ၸူမ်၊ ၸူမ်ၼမ်ႉ
sit (သိတ်ႉထ်)sat (သႅတ်ႉထ်)sat (သႅတ်ႉထ်)ၼင်ႈ
sleep (သလိပ်ႉၽ်)slept (သလႅပ်ႉၽ်)slept (သလႅပ်ႉၽ်)ၼွၼ်းလပ်း
slide (သလၢႆးၻ်)slid (သလိတ်ႉၻ်)slid (သလိတ်ႉၻ်)ပလၢတ်ႈ၊ မိုၼ်ႈ၊ လိူၼ်ႈ
sling (သလိင်း)slung (သလၢင်း)slung (သလၢင်း)ၵၢင်ႇၵွၼ်
speak (သပိၵ်ႉၶ်)spoke (သၽူၵ်ႉၶ်)spoken (သၽူၵ်ႉၶႅၼ်ႉ)လၢတ်ႈ၊ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း
speed (သၽိတ်ႉၻ်)sped (သၽႅတ်ႉၻ်)sped (သၽႅတ်ႉၻ်)တၢင်းဝႆး
spend (သၽႅၼ်းၻ်)spent (သၽႅၼ်းထ်)spent (သၽႅၼ်းထ်)ၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ၸႂ်ႉၸၢႆႇ
spin (သၽိၼ်ႊ)spun (သၽၢၼ်ႊ)spun (သၽၢၼ်ႊ)ပၼ်ႇ၊ ပူၼ်းမႆ
split (သပလိတ်ႉထ်)split (သပလိတ်ႉထ်)split (သပလိတ်ႉထ်)ၽႃႇ၊ ၸၵ်း၊ တႅၵ်ႇ
spread (သၽရဵတ်ႉၻ်)spread (သၽရဵတ်ႉၻ်)spread (သၽရဵတ်ႉၻ်)လွင်ႈၽႄႈတိူၼ်း
stand (သတႅၼ်းၻ်)stood (သထူတ်ႉၻ်)stood (သထူတ်ႉၻ်)ၸုၵ်း
steal (သထဵဝ်းလ်)stole (သထူဝ်းလ်)stolen (သထူဝ်းလႅၼ်ႉ)လၵ်ႉ၊ ၽူႈလၵ်ႉ
stick (သတိၵ်ႉၶ်)stuck (သတၢၵ်ႉၶ်)stuck (သတၢၵ်ႉၶ်)ပႄႉသႂ်ႇ၊ ၸပ်ႉသႂ်ႇ
sting (သတိင်း)stung (သတၢင်း)stung (သတၢင်း)ယၵ်း၊ တႅင်း၊ ၸီႈ
strike (သထရၢႆႉၶ်)struck (သထရၢၵ်ႉၶ်)struck (သထရၢၵ်ႉၶ်)လေႃႇတိုၵ်း
strive (သထရၢႆႉဝှ်)strove (သထရူပ်ႉဝှ်)striven (သထရိပ်ႉဝှႅၼ်ႉ)ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ
swear (သဝေးရ်)swore (သဝူတ်ႉရ်)sworn (သဝူၼ်းရ်)ၶၢမ်ႇၵိၼ်ႇ
sweep (သဝိပ်ႉၽ်)swept (သဝႅပ်ႉၽထ်)swept (သဝႅပ်ႉၽထ်)ပတ်း၊ ပတ်းႁိူၼ်း
swim (သဝိမ်း)swam (သဝႅမ်း)swum (သဝၢမ်း)လုၺ်း၊ လုၺ်းၼမ်ႉ
swing (သဝိင်း)swung (သဝၢင်း)swung (သဝၢင်း)ဢူႇ၊ ဢူင်ႇဢူတ်ႈၸႃး
take (ထဵၵ်ႉၶ်)took (ထုၵ်ႉၶ်)taken (ထဵၵ်ႉၶႅၼ်ႉ)ဢဝ်
teach (ထိတ်ႉၶျ်)taught (ထတ်ႉ)taught (ထတ်ႉ)သွၼ်
tear (ထႄႊရ်)tore (ထူဝ်ႊရ်)torn (ထူၼ်ႊရ်)သိၵ်ႇပႅတ်ႈ၊ သိၵ်ႇ
tell (ထႅဝ်းလ်)told (ထူဝ်းလၻ်)told (ထူဝ်းလၻ်)လၢတ်ႈၼႄ
think (တိင်ႉၶ်)thought (တွတ်ႉ)thought (တွတ်ႉ)ဝူၼ်ႉ၊ ၶႆႈၸႂ်
throw (တရူဝ်ႊ)threw (တရဵဝ်ႊ)thrown (တရူၼ်ႊ)ထိုမ်ႈ၊ ပိုဝ်ႈ၊ ထိမ်ႈ
thrust (ထရၢတ်ႉသထ်)thrust (ထရၢတ်ႉသထ်)thrust (ထရၢတ်ႉသထ်)ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢီးႁႅင်း
tread (ထရႅတ်ႉၻ်)trod (ထရူတ်ႉၻ်)trodden (ထရူတ်ႉၻႅၼ်ႉ)ဢဝ်တိၼ်ယဵပ်ႇ
understand (ဢၼ်တိူဝ်းသတႅၼ်းၻ်)understood (ဢၼ်တိူဝ်းသထူတ်ႉၻ်)understood (ဢၼ်တိူဝ်းသထူတ်ႉၻ်)ပွင်ႇၸႂ်၊ ၶဝ်ႈၸႂ်
wake (ဝဵၵ်ႉၶ်)woke (ဝူၵ်ႉၶ်)woken (ဝူၵ်ႉၶႅၼ်ႉ)ပူၵ်း၊ တိုၼ်ႇ
wear (ဝႄႊရ်)wore (ဝူတ်ႉရ်)worn (ဝူၼ်ႊရ်)ၼုင်ႈ၊ သႂ်ႇၶူဝ်း
weave (ဝေႊဝှ်)wove (ဝူတ်ႉဝှ်)woven (ဝူတ်ႉဝှႅၼ်ႉ)သၢၼ်၊ ၸၵ်းသၢၼ်
weep (ဝိပ်ႉၽ်)wept (ဝႅပ်ႉထ်)wept (ဝႅပ်ႉထ်)ႁႆႈ၊ တူၵ်းၼမ်ႉတႃ
win (ဝိၼ်း)won (ဝူၼ်း)won (ဝူၼ်း)ဢွင်ႇပေႉ၊ ဢဝ်ပေႉ
wind (ဝိၼ်ႊၻ်)wound (ဝူၼ်ႊၻ်)wound (ဝူၼ်ႊၻ်)လူမ်း
wring (ဝရိင်း)wrung (ဝရၢင်း)wrung (ဝရၢင်း)မိပ်ႇ၊ ၽၼ်ႉ
write (ဝရၢႆႉထ်)wrote (ဝရူတ်ႉထ်)written (ဝရၢႆႉထႅၼ်ႉ)တႅမ်ႈ

 

ဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လႆႈလူဢၢၼ်ႇမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်တွင်းလႆႈတင်းမူတ်းတႄႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ လူဢၢၼ်ႇဝႆႉ တႃႇတၢင်းၼႃႈ ဢၼ်တေလႆႈၸႂ်ႉတႄႉမီးၼမ်ယူႇၶႃႈ ။ 

.

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ ။

     0
76 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0