ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း - Common Adjectives - ၶွမ်ႊမွၼ်ႊဢႅတ်ႉၸျႅၵ်းထိပ်ႉဝှသ် ၊ ၼၢမ်းတၢင်ၸိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း ၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ်

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 14 - 2023 10 လိူၼ်

လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း Common Adjectives (ၶွမ်ႊမွၼ်ႊဢႅတ်ႉၸျႅၵ်းထိပ်ႉဝှသ်) ဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်ႁွင်ႉဝႃႈဢၼ်ယူဝ်းယူဝ်းၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၽူႈတေႇၸႃႉၶဝ်ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉယူႇ ။

 

ပေႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈထွႆႈၵႂၢမ်းၼႆၸိုင် ”ပဵၼ်သင်လႄႈသမ်ႉတေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းထွႆႈၵႂၢမ်းဢွၼ်တၢင်းၼႆၸိုင်” ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းထွႆႈၵႂၢမ်း မၼ်းၸွႆႈပၼ်ႁႂ်ႈႁဝ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ် တႃႇတေၽိုၵ်းလၢတ်ႈ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ပေႃးႁဝ်းႁူႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ထွႆႈၵႂၢမ်း မၼ်းၼမ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် လွင်ႈလၢတ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ တေႁတ်းလၢတ်ႈ ႁတ်းၸႃၼမ် တေလၢတ်ႈလႆႈၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝူၼ်ႉလႆႈဝႆးၶိုၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ။

 

ယဝ်ႉၵေႃႈပေႃးႁဝ်းတေလဵပ်ႈႁဵၼ်း Grammar  ( ၵရႅမ်ႇမႃႊ  ) မၼ်းၵေႃႈတေငၢႆႈတႃႇတူဝ်ႁဝ်းၸွမ်းၼႆၶႃႈ ၊ ဢႅတ်ႉၸျႅၵ်းထိပ်ႉဝှသ် သမ်ႉပဵၼ်သင်လႃႇၼႆ? Adjective ၵေႃႈပဵၼ် ထွႆႈၵႂၢမ်း ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼၢဝ်းသ် ( Nouns ) ၼၼ်ႉၸႅင်ႈလႅင်းလီၶိုၼ်ႈမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းႁူႉလွင်ႈၼၼ်ႉလီလီ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ black dog မႃသီလမ် ၊ bad boy လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးလိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း Adjective ၼၼ်ႉမၼ်းမႃးသိုပ်ႇၵႂၢမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၼၢဝ်း ( noun ) ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁူႉမဵဝ်းမၼ်းလီၶိုၼ်ႈၼႆၶႃႈ ။

ၶပ်းမၢႆထွႆႈၵႂၢမ်းသဵင်ဢၢၼ်ႇတီႈပွင်ႇ
1.   ableဢႄႊပလိူဝ်ႇလ်

ပဵၼ်လႆႈ

2.   badပႅတ်ႉတ်

ဢမ်ႇလီ

3.   bestပႅတ်ႉသထ်

လီ

4.   betterပႅတ်းထိူဝ်ႇ

လီၵႂႃႇ

5.   bigပိၵ်ႉၵ်

ယႂ်ႇ

6.   blackပလႅၵ်ႉၶ်

လမ်

7.   certainၶျိူဝ်ႊထဵၼ်ႊ

မၢင်ဢၼ်

8.   clearၶေလႊရ်

ႁူႉလႅင်းလီ

9.   differentတီႇၾ်ၾႅၼ်ႇ

ပိူင်ႈၵၼ်

10.              earlyဢိူဝ်ႊရ်ရီႇ

ၸဝ်ႉလီ

11.              easyဢီႊသီႇ

ငၢႆႈလီ

12.              economicဢီႇၶွၼ်ႇၼူဝ်ႊမိၵ်ႉ

လွင်ႈမၢၵ်ႈမီး

13.              federalၾႅတ်ႉတိူဝ်ႇရေႃႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်

14.              freeၾရီႊ

လၢႆ ၊ ၾရီႊ

15.              fullၾူးလ်

တဵမ်

16.              goodၵုတ်ႉတ်

လီ ၊ ၶႅမ်ႉ

17.              greatၵရဵတ်ႉထ်

လီ ၊ ယိုင်ႈယႂ်ႇ

18.              hardႁၢတ်ႉရ်တ်

ယၢပ်ႇ

19.              highႁၢႆႉ

သုင်

20.              humanႁိဝ်ႊမႅၼ်း

ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၊ယၵူၼ်း

21.              importantဢိမ်ႇၽူဝ်ႊရ်ထႅၼ်ႉထ်

လွင်ႈယႂ်ႇ

22.              internationalဢိၼ်းတိူဝ်ႇၼႄႇသျိၼ်ႇၼေႃႇ

ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵူႈမိူင်း

23.              largeလၢၵ်ႉရ်ꩡ်

ယႂ်ႇၼႃႇ

24.              lateလဵတ်ႉထ်

တူၵ်းလိုၼ်း

25.              littleလိတ်ႉထိူဝ်ႇလ်

လဵၵ်ႉ

26.              localလူၵ်ႉၶေႃႊလ်

ၼႂ်းမိူင်း ၊ ဢွင်ႈတီႈ

27.              longလွင်ႊ

ယၢဝ်း

28.              lowလူဝ်ႊ

တူၵ်းတႅမ်ႇ

29.              majorမႄႊꩡိူဝ်ႉရ်

လွင်ႈယႂ်ႇ

30.              militaryမီႉလီႉထႃႇရီႇ

သိုၵ်းႁၢၼ်

31.              nationalၼႄႇသျိၼ်ႇၼေႃႇလ်

သၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း

32.              newၼိဝ်ႊ

မႂ်ႇ

33.              oldဢူဝ်ႊတ်

ၵဝ်ႇ

34.              onlyဢွၼ်ႊလီႇ

ဢၼ်လဵဝ်

35.              otherဢႃတိူဝ်ႇရ်

တၢင်ႇဢၼ်

36.              politicalၽူဝ်ႊလိထိၵ်ႉၶေႃႇလ်

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း

37.              possibleၽူဝ်ႊသိပ်ႉပိူဝ်ႇလ်

ပဵၼ်လႆႈ

38.              publicၽပ်းပလိၵ်ႉၶ်

ၽုၺ်ႇၼေ ၊ ပိုၼ်ၽေႈ

39.              realရေႊလ်

တႄႉ ၊ တႄႉႁိုဝ်

40.              recentရီႇၶျႅၼ်ႊထ်

မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ

41.              rightရၢႆႉထ်

ၶႂႃ

42.              smallသ​မေႃႊလ်

လဵၵ်ႉ

43.              socialသူဝ်းၶျဵဝ်ႊလ်

တူင်ႇဝူင်း

44.              specialသ​ၽႄႊၶျိူဝ်ႊလ်

ဢၼ်ၶိုၵ်ႉ

45.              strongသတရွင်း

ၵႅၼ်ႇၶႅင်

46.              sureသူဝ်ႊရ်

မၼ်ႈၸႂ်

47.              trueထရူႊ

လွင်ႈတႄႉ

48.              whiteဝၢႆႉထ်

ၶၢဝ်

49.              wholeႁူဝ်ႊလ်

တင်းမူတ်း

50.              youngယင်ႊ

ၼုမ်ႇ

     0
76 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0