ဢႅပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး -ႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇတႆး - သွၼ်လိၵ်ႈတႆးဢွၼ်းလၢႆးၼ်

Tai Create လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်း - 11 - 2023 7 လိူၼ်

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈ​ၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။

 

မိူဝ်ႈၼႆႉ​ၵေႃႈ​ တေဢဝ်ဢႅပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးမႃးၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈ​ၵေႃႉမိူၼ်ၵဝ်ႇၼႆၶႃႈ ။

 

ဢႅပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးဢွၼ်းလၢႆးၼ် ပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇ​မေႃလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၶႂ်ႈ​မေႃလိၵ်ႈတႆးၼႆ ဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ​တေၸွႆႈႁႂ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈ​ၵေႃႉ ​မေႃလူဢၢၼ်လိၵ်ႈတႆးလႆႈၼႆၶႃႈ ။

 

ဢႅပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ​ၵေႃႈ ၶူင်သၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းဢၢႆႇထီႇတႆး Tai Createꧦ ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈဢႅပ်ႉၼႆ​တေမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလီတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈ​ၵေႃႉ ဢမ်ႇၼမ်​ၵေႃႈ​​ဢေႇယူႇၼႆၶႃႈ ။

 

တိုတ်ႉၸၼ်ဢဝ်ဢႅပ်ႉတီႈၼႆႉ >> တၢဝ်ႊလူတ်ႇ 

     0
76 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0