ႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်း 8 လွင်ႈ Parts of Speech ဢၼ်လီႁူႉဝႆႉ

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 12 - 2023 10 လိူၼ်

ထွႆႈၵႂၢမ်း ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ႁွင်ႉဝႃႈ Words ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၸွင်ႇၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယၢမ်ႈႁူႉၶႃႈႁႃႉ ဝႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇဝႆႉၼႂ်း 8 ၶေႃႈၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉဝႃႈ Parts of Speech - မဵဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၼႆယူႇၶႃႈ ။

The 8 Parts of Speech မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း မဵဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ 8 ၶေႃႈ ဢၼ်ၼႄဝႆႉပၼ်ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ ။

1. Nouns ( ၼၢမ်ႊ ) ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်တႅၼ်းတၢင် ။

မိူၼ်ၼင်ႇ human ၵူၼ်း ၊ animal သတ်း ၊ things ၶူဝ်းၶွင် ၊ place ဢွင်ႈတီႈ house ႁိူၼ်း ၊ river မႄႈၼမ်ႉ

 • I love to listen the music. ၶႃႈလႆႈၸႂ်ထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း ။ ( music ) ၽဵင်းၵႂၢမ်း ပဵၼ်ၼၢမ်ႊ
 • I from Shan State. ၶႃႈလုၵ်ႉတီႈမိူင်းတႆးမႃး ။ ( Shan State ) မိူင်းတႆး ပဵၼ်ၼၢမ်ႊ
 • This is my dog. ၼႆႉပဵၼ်မႃၶွင်ၶႃႈ ။ ( dog ) မႃ ပဵၼ်ၼၢမ်ႊ

2. Pronouns ( ၼၢမ်ႊတၢင်ၸိုဝ်ႈ ) ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်တႅၼ်းတၢင် ။

မိူၼ်ၼင်ႇ I တူဝ်ၶႃႈ ၊ we ၸုမ်းႁဝ်း ၊ you သူ ၊ they ၸုမ်းၶဝ် ၊ he မၼ်းၸၢႆး ၊ she မၼ်းၼၢင်း ၊ it မၼ်း

 • I / you / we / they / he / she / it တႅၼ်းတၢင်တီႈ ၶႃႈ ၊ သူ ၊ ႁဝ်း ၊ ၶဝ် ၊ မၼ်းၸၢႆး ၊ မၼ်းၼၢင်း ၊ မၼ်း လႆႈၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၼႆၶႃႈ
 • me / you / us / them / him / her / it တႅၼ်းတၢင်တီႈ ၶႃႈ ၊ သူ ၊ ႁဝ်း ၊ ၶဝ် ၊ မၼ်းၸၢႆး ၊ မၼ်းၼၢင်း ၊ မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈပိူင်ႈၵၼ်တီႈလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်း

3. Verbs ( ၵိရိယႃး ) ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်း ။

မိူၼ်ၼင်ႇ go ၵႂႃႇ ၊ eat ၵိၼ် ၊ sleep ၼွၼ်း ၊ buy သိုဝ်ႉ ၊ walk ပႆ ၊ speak လၢတ်ႈ

 • He eats. မၼ်းၸၢႆးၵိၼ် ။ ( eats ) ၵိၼ်ပဵၼ် ဝိူပ်ႉရ်
 • I run. ၵဝ်ၶႃႈလႅၼ်ႈ ။ ( run ) လႅၼ်ႈ ပဵၼ်ဝိူပ်ႉရ်
 • They work. ၸုမ်းၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ။ ( work ) ႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ဝိူပ်ႉရ်

4. Adjectives ( ၵမ်ႉထႅမ်ၸိုဝ်ႈ ) ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် ၼၢမ်ႊ ။

မိူၼ်ၼင်ႇ feel ဝူၼ်ႉ ၊ black သီလမ် ၊ small လဵၵ်ႉ ၊ short ပွတ်း ၊ long ယၢဝ်း ၊ angry ၸႂ်လမ်

 • She is fat. မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းပီး ။ ( fat ) ပီး ပဵၼ်ဢႅတ်ႉၸႅၵ်ႉထိပ်ႉၾ်
 • He is black skin. မၼ်းၸၢႆးၼင်လမ် ။ ( black ) လမ် ပဵၼ်ဢႅတ်ႉၸႅၵ်ႉထိပ်ႉၾ်
 • You are beautiful. သူပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ ။ ( beautiful ) ႁၢင်ႈလီ ပဵၼ်ဢႅတ်ႉၸႅၵ်ႉထိပ်ႉၾ်

5. Adverbs ( ၵိရိယႃးၵမ်ႉၸွႆႈ ) ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ။

မိူၼ်ၼင်ႇ Quickly ဝႆးဝႆး ၊ slowly ထိူင်းထိူင်း ၊ extremely လူၼ်ႉလိူဝ်ၼႃႇ ၊ very ၼႃႇၼႃႇ ၊ loudly လင်လင်

 • They walk slowly. ၶဝ်ပႆထိူင်းၼႃႇ ။ ( slowly ) ထိူင်းၼႃႇ ပဵၼ်ဢႅတ်ႉဝိူပ်ႉရ်
 • We speak loudly. ႁဝ်းလၢတ်ႈသဵင်လင် ။ ( loudly ) သဵင်လင် ပဵၼ်ဢႅတ်ႉဝိူပ်ႉရ်
 • I drive fast. ၶႃႈၶီႇလူတ်ႉဝႆး ။ ( fats ) ဝႆးၼႃႇ ပဵၼ်ဢႅတ်ႉဝိူပ်ႉရ်

6. Prepositions ( တၼ်းႁဵင်း ) ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈၼၢမ်ႊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႉၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

မိူၼ်ၼင်ႇ at တီႈ ၊ for တႃႇ ၊ in ၼႂ်း ၊ by လူၺ်ႈ ၊ on ၼိူဝ် ၊ over ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်

 • We eat breakfast at 8 o’clock. ႁဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႆ 8:00 မူင်း ။ ( at ) ဢႅတ်ႉထ် ပွင်ႈဝႃႈတီႈ လႄႈ ပဵၼ် ၽရီႇၽူဝ်ႇသိသျိၼ်ႇ
 • I live in Shan State. ၶႃႈယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ။ ( in ) ဢိၼ်း ပွင်ႇဝႃႈ ၼႂ်း လႄႈ ပဵၼ် ၽရီႇၽူဝ်ႇသိသျိၼ်ႇ
 • He walks to school. မၼ်းၸၢႆးပႆႇၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း ။ ( to ) ထူႇ ပွင်ႇဝႃႈ ထိုင် လႄႈ ပဵၼ် ၽရီႇၽူဝ်ႇသိသျိၼ်

7. Conjunctions ( ၶေႃႈၵပ်းၸၢပ်ႈ ) ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉၵပ်းၵၢမ်း ၸၢပ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ထႅဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ။

မိူၼ်ၼင်ႇ but ၵူၺ်းၵႃႈ ၊ or ဢမ်ႇၼၼ် ၊ and လႄႈ ၊ so မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ်

 • I like the dogs and I like cats. ၶႃႈၵျိူၵ်ႈမႃ လႄႈၶႃႈၵျိူၵ်ႈမႅဝ်း ။ ( and ) ဢႅၼ်းၻ် ပွင်ႈဝႃႈ လႄႈ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ် ၶွၼ်ႇၸင်ႊသျိၼ်ႇ
 • I like birds but I don’t like owls ၶႃႈၵျိူၵ်ႈၼူၵ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈၼူၵ်ႉႁုင်ႉ ။ ( but ) ပၢတ်ႉထ် ပွင်ႇဝႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ် ၶွၼ်ႇၸင်ႊသျိၼ်ႇ
 • You like to speak or you like to listen. သူၵျိူၵ်ႈလၢတ်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် သူၵျိူၵ်ႈထွမ်ႇ ။ ( or ) ဢေႃရ် ပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ် ၶွၼ်ႇၸင်ႊသျိၼ်ႇ

8. Interjections ( ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုၼ်ႇတူဝ် ) ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတိုၼ်ႇတူဝ် တိုၼ်ႇၸႂ် ။

မိူၼ်ၼင်ႇ Wow ဝၢဝ်ႊ ၊ Oh ဢူဝ်ႊ ၊ Oops ဢုပ်ႉၽသ် ၊ Hmm ဢိုမ်ႊ ၊ Hi ႁၢႆႊ ၊ hey ႁေႊ ၊ Yeah ယႅပ်ႉႁ်

 • Help me! ၸွႆႈၶႃႈ! ( help )
 • Oh my gods. ဢူဝ်ႉ! ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ။ ( oh )
 • Oops what’s happened? ဢူၺ်ႉ! ပဵၼ်လွင်ႈသင်ၶႃႈ? ( Oops )

     0
301 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 1

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 14 - 2023
   

တူင်ႉတၵ်ႉ ထၢမ်လႆႈယူႇၶႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇတီႈလႂ်?

10 လိူၼ်