Learn English what are Nouns? (ၼၢဝ်ႊၼ်) ၼၢမ်းၸိုဝ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႇၸႃႉႁဵၼ်း

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 16 - 2023 10 လိူၼ်

Nouns = (ၼၢဝ်ႊသ်) ဢမ်ႇၼၼ် ၼၢမ်း/ၸိုဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႅၼ်းတၢင်ဝႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်မဵဝ်းမီးသၢႆၸႂ် ဢမ်ႇမီးသၢႆၸႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၊ သတ်း ၊ ၶူဝ်းၶွင် ၊ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉႁဝ်းႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢမ်း/ၸိုဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

 

Noun + person + animal + place + thing - ၼၢမ်း/ၸိုဝ်ႈ + ၵူၼ်း + သတ်း + ဢွင်ႈတီႈ + ၶူဝ်းၶွင်

human \ႁိဝ်ႊမႅၼ်း \ ၵူၼ်း
doctor \ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႇရ် \ မေႃယႃလူင်
teacher \ထီႊသျိူဝ်ႇ \ ၶူးသွၼ်
monkey \ မင်းၵျီႇ \လိင်း
bird \ ပိူတ်ႉတ် \ ၼူၵ်ႉ
fish \ ၾိတ်ႉသ် \ပႃ
school \ သၶျူးလ် \ႁူင်းႁဵၼ်း
market \ မႃႊရ်ၵႅတ်ႉထ် \ၵၢတ်ႇ
shop \သျွပ်ႉၽ် \သႅင်ႇၶၢႆ
table \ ထႄးပိူဝ်ႇလ် \ၽိူၼ်/ၶူင်ႇ
book \ ပုၵ်ႉၶ် \ ပပ်ႉ
pen \ ၽႅၼ်း \ ၵမ်ၸိုမ်း

 

Common nouns and Proper nouns - ၼၢမ်းၸိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း လႄႈ ၼၢမ်းၸိုဝ်ႈတၢင်မၢင်မဵဝ်း Common noun (ၶွမ်ႊမွၼ်ႊၼၢဝ်ႊ) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ယူဝ်းယူဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းၵႆႉၸႂ်ႉယူႇတႃႇသေႇ မိူၼ်ၼင်ႇ computer, telephone, temple ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် common noun ၼႆၶႃႈ။

 

Proper noun (ၽရွပ်ႉၽိူဝ်ႇရ်ၼၢဝ်ႊ) ၼႆႉသမ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်း ၸိုဝ်ႈမိူင်း သေၸိုဝ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးႁင်းၵူၺ်းဢၼ်ဢမ်ႇတိုၼ်းမီးမႃးလူၺ်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

  မိူၼ်ၼင်ႇ

  

1. Shan State, ၸိုင်ႈတႆး

2. Haipa Waterfall, ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ

3. Keng Tung, ၵဵင်းတုင်

 

တႃႇတွင်းဝႆႉၼၼ်ႉပေႃးပဵၼ် Proper noun ၼႆႉတေတႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈလူင်ဢွၼ်တၢင်းတႃႇသေႇၼႆယဝ်ႉ ။ Countable nouns and uncountable nouns - ၼၢမ်းၸိုဝ်ႈဢၢၼ်ႇလႆႈ လႄႈ ၼၢမ်းၸိုဝ်ႈဢၢၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

 

Countable noun (ၶၢဝ်ႉထ်ဢႄးပိူဝ်ႇလ်ၼၢဝ်ႊ) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းမဵဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၼပ်ႉဢၢၼ်ႇဢၢၼ်ႇလႆႈ 1 2 3 ဢၼ်မဵဝ်းမၼ်းလီလီၼၼ်ႉ ။

 မိူၼ်ၼင်ႇ ၊

   1. apple = မၢၵ်ႇၵႅမ်ႈၶွင်ႇၼိုင်ႈလုၵ်ႈ
   2. banana = ၵူၺ်ႈၼိုင်ႈလုၵ်ႈ
   3. papaya = မၢၵ်ႇသင်းၽေႃးၼိုင်ႈလုၵ်ႈ
   4. mango = မၢၵ်ႇမူင်ႈၼိုင်ႈလုၵ်ႈ

 

Uncountable noun (ဢၼ်ႇၶၢဝ်ႉထ်ဢႄးပိူဝ်ႇလ်ၼၢဝ်ႊ)

ဢၼ်ၼႆႉသမ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်မဵဝ်းၼပ်ႉဢၢၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းမီးၼမ်လိူဝ် တႃႇတေၼပ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးသေမဵဝ်းမဵဝ်းမႃးတႅၵ်ႈ မႃးၼိူင်းၸင်ႇတေၼပ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈၼႆၶႃႈ ။

  မိူၼ်ၼင်ႇ ၊

   1. water = ၼမ်ႉ
   2. oil = ၼမ်ႉမၼ်း
   3. rice = ၶဝ်ႈ
   4. money = ငိုၼ်း
   5. milk = ၼမ်ႉၼူမ်း

 

Singular nouns and Plural nouns - ၼၢမ်းၸိုဝ်ႈဢၢၼ်ႇဢေႇ လႄႈ ၼၢမ်းၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼမ်

 

Singular noun (သိင်းၵူႊလႃႊရ်ၼၢဝ်ႊ) ၼၢမ်းၸိုဝ်ႈဢၼ်ဢေႇ ပွင်ႇဝႃႈပေႃးႁဝ်းမီးမၢၵ်ႇၵႅမ်ႈၶွင်ႇၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ပဵၼ် singular - ဢၼ်ဢေႇ

ပေႃးႁဝ်းမီးမၢၵ်ႇၵႅမ်ႈၶွင်ႇသွင်လုၵ်ႈၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ပဵၼ် Plural - ဢၼ်ၼမ် ၼႆၶႃႈ ။

တႃႇတွင်းလႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ပေႃးမီးၼမ်လိူဝ်ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆ ပဵၼ် plural မူတ်းယဝ်ႉၼႆၶႃႈ ။

မိူၼ်ၼင်ႇပေႃးပဵၼ် Singular

a book = ပပ်ႉၼိုင်ႈပပ်ႉ
a pen = ၵမ်ၸိုမ်းၼိုင်ႈဢၼ်
a boy = လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ
a girl = လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ

 

Plural noun (ၽလူႊရေႃႊလ်ၼၢဝ်ႊ) ၼၢမ်းၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼမ် ပေႃးႁဝ်းတေလၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းမီးၼမ်လိူဝ်သေၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆၸိုင် ႁဝ်းတေလႆႈၸႂ်ႉၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ပဵၼ် Plural noun ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသင်ၸိူဝ်းဝႃႈမၼ်းပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ဢေႇသေ ႁဝ်းသမ်ႉတေလၢတ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်ဢၼ်ၼမ်ၼႆၸိုင် ႁဝ်းတေလႆႈထႅင်ႈပၼ် တူဝ် s ဢမ်ႇၼၼ် es တီႈတူဝ်လိုၼ်းလင်ၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ ။

 

ပေႃးပဵၼ် Plural

two books = ပပ်ႉသွင်ပပ်ႉ
three pens = ၵမ်ၸိုမ်းသၢမ်ဢၼ်
two boys = လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ
five girls = လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းႁႃႈၵေႃႉ 

 

ၸိူဝ်းဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးတၢင်းသဵင်ႈၼႆႉမၢင်တီႈ ၶေႃႈသပ်းလႅင်းလႄႈၶေႃႈမုၼ်းတေဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႆႈလႄႈသင်ဝႃႈ ပႆႇပေႃးပွင်ႇၸႂ်လီလွင်ႈ Nouns ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၵေႃႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် တွင်ႈထၢမ်လႆႈယူႇၶႃႈ ။

     0
242 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0