ထွႆႈၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉၵူႈဝၼ်း ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈတွင်းမၢႆဝႆႉ ၊ တွၼ်ႈ 1

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 13 - 2023 10 လိူၼ်

Beginning Phonics – ထွႆႈၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း တႃႇငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ တွၼ်ႈ 01 – 02:  ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢၢၼ်ႇလႄႈမေႃဝႆႉၶႃႈ ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ( ထွႆႈၵႂၢမ်း ) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူႈၽႃႇသႃႇၵေႃႈ ႁူႉၵႃႈမီးၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်လၢတ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇၶႃႈ ။ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၽႃႇသႃႇတႆးႁဝ်းၵေႃႈၼၼ်  ၸဵမ်ဢၼ်ႁဝ်းလၢတ်ႈ ႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ သေမဵဝ်း” ၵႂႃႇ ၊ ပႆ ၊ ၵိၼ် ၊ ၼွၼ်း  ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈၶေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊  ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ႉၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်ၵေႃႈမီးၶႃႈ ။

ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူဝ်ၼႆႉ ၵိုင်ႇဢၢပ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈတိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇၵိတ်းမႂ်ႇ” ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ဢၼ်ၸဝ်ႈတေလႆႈႁဵၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ( ထွႆႈၵႂၢမ်း ) တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်လၢတ်ႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။  သင်ဝႃႈၽူႈႁဵၼ်းၶဝ်မေႃဢၢၼ်ႇလႄႈၶဝ်ႈၸႂ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႆႉမူတ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈႁဵၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်းလႆႈယဝ်ႉ တႃႇပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇတႄႉ ။

တွၼ်ႈ 01:  ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢၢၼ်ႇလႄႈႁူႉ  – တူဝ်သရ မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ   a, e, i, o, u, လေႃး t, f, m, b, g, c
at
ဢႅတ်ႉထ် = တီႈ
if
ဢိပ်ႉၾ် = သင်ဝႃႈ
it
ဢိတ်ႉထ် = မၼ်း
fit 
ၾိတ်ႉထ် = မႅၼ်ႈဢဝ်
fat
ၾႅတ်ႉထ် =  ပီး
fate 
ၾဵတ်ႊ = ၵူႇသူဝ်ႇၵၢမ်ႇ
fame 
ၾဵမ်ႊ = ၸိုဝ်ႈသဵင်
time
ထၢမ်ႊ = ၶၢဝ်းယၢမ်း
met
မဵတ်ႊ = ၺႃး
meet 
မိတ်ႊ = ႁၼ်
feet 
ၾိတ်ႊ = တိၼ်
cut 
ၶတ်ႊထ် = တႅပ်း
mat 
မႅတ်ႉထ် = သိူဝ်ႇ
mate 
မဵတ်ႉ = ဢူၺ်းၵေႃႉ
fig 
ၾိၵ်ႉၶ် = မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ
came
ၶဵမ်ႊ = မႃးယဝ်ႉ
bit 
ပိတ်ႉထ် = ဢိတ်းၼိုင်ႈ
bite 
ပၢႆႉ = ၶူပ်း , ၵၢပ်ႈ
gate 
ၵဵၵ်ႉထ် = ၽၵ်းတူ
bomb 
ပွပ်ႊပ် = မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ
bet 
ပႅတ်ႊ = တေႃႇလွင်း
game
ၵဵမ်ႊ = ၵဵမ်ႊ
bag 
ပႅၵ်ႉၶ် = ထူင်
got 
ၵွတ်ႊ = လႆႈ
big 
ပိၵ်ႉၹ် = ယႂ်ႇ
bug 
ပၢၵ်ႊၶ် = မႅင်း
tag 
ထႅၵ်ႉၶ် = ပၼ် , ထႅၵ်ႊ
gag 
ၵႅၵ်ႉၶ် = ပိၵ်ႉသူပ်း
fog 
ၾွၵ်ႉၶ် = မွၵ်ႇၵုမ်ႈ
beg 
ပႅၵ်ႉၶ် = ယွၼ်း
get 
ၵႅတ်ႊ = လႆႈႁပ်ႉ
beet 
ပိတ်ႊ = ၽၵ်း
toe 
ထူဝ်ႊ = ၼိဝ်ႉတိၼ်
cat 
ၶႅတ်ႊ = မႅဝ်း
mom 
မွမ်ႊ = မႄႈ
bee 
ပီး = ၽိုင်ႈ
but 
ပၢတ်ႉ = ၵူၺ်းၵႃႈ
tame 
ထဵမ်ႊ = ငေႊ
beef 
ပိပ်ႊၾ် = ၼိူဝ်ႉဝူဝ်း
dog 
ၻွၵ်ႉၹ် = မႃ

 

ဢၼ်ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း သရ မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ လႄႈ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈမၼ်းလေႃးၵၼ်  a, e, i, o, u, လေႃး t, f, m, b, g, c  ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁႂ်ႈမၼ်းငၢႆႈတႃႇၽူႈသူၼ်ၸႂ်ႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁႃလၢႆးဢၼ်ငၢႆႈ” သေမႃးသွၼ်ပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ သင်ဝႃႈၽူႈႁဵၼ်းၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်တီႈလႂ် တူဝ်လႂ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈထၢမ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၼိူဝ်းၼႃႈၼႆႉလႆႈယူႇ ၊ ႁႂ်ႈၽူႈႁဵၼ်းၵူႈၵေႃႉတေလႆႈပွင်ႇၸႂ် လႄႈလႆႈတၢင်းႁူႉမိူၼ်ၵၼ်ၼႆၶႃႈ ။

ပိူင်တႅၵ်ႈ ၊

1. I am at home now. ( ဢၢႆဢႅမ်ဢႅတ်ႉႁူမ်ႊၼၢဝ်ႊ )

ၵဝ်ၶႃႈယူႇတီႈႁိူၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ။

2. i am not fat. ( ဢၢႆဢႅမ်ၼွတ်ႉၾႅတ်ႉ )

ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈပီး ။

 3. I don’t like a big dog. ( ဢၢႆၻူၼ်ႊလၢႆႉၶ်ဢပိၵ်ႉၻွၵ်ႉ )

ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈမႃတူဝ်ယႂ်ႇ ။

 4. If i meet you, i will give you a book. ( ဢိပ်ႉၾ်ဢၢႆမိတ်ႊယူႊ ၊ ဢၢႆဝဵဝ်ႊၵိပ်ႉယူႊဢပုၵ်ႉၶ် )

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၵဝ်ၶႃႈထူပ်းႁၼ်သူ ၊ ၵဝ်ၶႃႈတေပၼ်သူပပ်ႉလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ် ။

 5. I like to play a game with my friends. ( ဢၢႆလၢႆႉထူၽေလ်ႊဢၵဵမ်ႊဝိတ်ႉမၢႆႊၾရႅၼ်ႊသ် )

ၵဝ်ၶႃႈၵျိူၵ်ႈလဵၼ်ႈၵဵမ်ႊၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉၵဝ်ၶႃႈ ။

6. I don’t like to eat beef. ( ဢၢႆၻူၼ်ႊလၢႆႉထူဢဵတ်ႉပိပ်ႉၾ် )

ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈၵျိူၵ်ႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉဝူဝ်း ။

 

တွၼ်ႈ 02:  ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢၢၼ်ႇလႄႈႁူႉ  – တူဝ်သရ မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ  a, e, i, o, u, လေႃး t, f, m, b, g, c လေႃး h, n, d
hot 
ႁွတ်ႉထ် = မႆႈ
fine 
ၾၢႆႊ = လီ , မႆၵိၼ်
hen 
ႁႅၼ်ႊ = ၵႆႇမႄႈ
bin 
ပိၼ်း = ၵူၺ်ယုၵ်းယၵ်း
hate 
ႁဵတ်ႉ = ၸင်း
feed 
ၾိတ်ႉၻ် = ၶဝ်ႈၽၵ်း
need 
ၼိတ်ႉၻ် = လူဝ်ႇ
did 
ၻိတ်ႉ = ႁဵတ်း
date 
ၻဵတ်ႉ = ဝၼ်းထီႉ
men 
မဵၼ်ႊ = ၸၢႆး
dad 
ၻႅတ်ႉၻ် = ပေႃႈ
hide 
ႁၢႆႊၻ် = သိူင်ႇ
man 
မႅၼ်း = ၵူၼ်းၸၢႆး
an 
ဢႅၼ်ႉ = ဢၼ်
die 
ၻၢႆႊ = တၢႆ
fade 
ၾဵတ်ႉၻ် = ဝဝ်းႁၢႆ
dot 
ၻွတ်ႇထ် = ၸုတ်း
bid 
ပိတ်ႉၻ် = ၸႂ်ႉ
and 
ဢႅၼ်ႉၻ် = လႄႈ
on  
ဢွၼ်ႇ = ၼိူဝ်
in 
ဢိၼ်း = ၼႂ်း
gun 
ၵၼ်း = ၵွင်ႈ
bad 
ပႅတ်ႉၻ် = ဢမ်ႇလီ
fast
ၾႅတ်ႉသထ် = ဝႆး
bed 
ပႅတ်ႉၻ် = ၵူႇၼွၼ်း
hat 
ႁႅတ်ႉထ် = မၢၵ်ႇႁူဝ်
hut 
ႁတ်ႊ = သုမ်ႉ
home
ႁူမ်ႊ = ႁိူၼ်း
bat 
ပႅတ်ႉထ် = မိင်ႇ
fan
ၾႅၼ်း = ပင်ႇၵႃႇ
fun 
ၾၼ်ႊ = ၵျေႃႇ
him 
ႁိမ်ႊ = မၼ်းၸၢႆး
hit 
ႁိတ်ႉထ် = ႁႅမ်
do 
ၻူႊ = ႁဵတ်း
dig 
ၻိၵ်ႉၹ် = ၶုတ်း
ten 
ထႅၼ်ႊ = သိပ်း
hug 
ႁၵ်ႊၶ် = ၵွတ်ႇ
not 
ၼွတ်ႉထ် = ဢမ်ႇ
note 
ၼူတ်ႉထ် = မၢႆဝႆႉ
net 
ၼဵတ်ႉထ် = တင်းၼမ်

 

ပိူင်တႅၵ်ႈ 

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းထွႆႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉၶႃႈ ။

1. The sun is very hot today. ( တိူဝ်ႊသျၼ်းဢိတ်းဝႄရိႁွတ်ႉထူၻေႊ )

မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ဝၼ်းမႆႈတႄႉတႄႉ ။

2. I am fine. ( ဢၢႆဢႅမ်ၾၢႆႊၼ် )

ၵဝ်ၶႃႈယူႇလီ ။

3. I do my homework today. ( ဢၢႆၻူႊမၢႆႊႁူမ်ႊဝျိူၵ်ႉၶ်ထူၻေႊ )

မိူဝ်းၼႆႉၵဝ်ၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်းၵဝၶႃႈ ။

4. I have a hat. ( ဢၢႆႁႅပ်ႉဢႁႅတ်ႉထ် )

ၵဝ်ၶႃႈမီးမၢၵ်ႇႁူဝ်ၼိုင်ဢၼ် ။

5. I need a help from you. ( ဢၢႆၼိတ်ႊဢႁဵဝ်ႉၽ်ၾရွမ်ႇယူႊ )

ၵဝ်ၶႃႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈသူ ။

6. I have a fun of dreams. ( ဢၢႆႁႅပ်ႉဢၾၼ်းဢွပ်းၻရိမ်ႊသ် )

ၵဝ်ၶႃႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၼႂ်းလွင်ႈၼွၼ်းၾၼ် ။

7. I will note your name. ( ဢၢႆဝဵဝ်းၼူတ်ႉယူႊဢႃႇၼဵမ်း )

ၵဝ်ၶႃႈတေတႅမ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသူဝႆႉ ။

 

ၼႂ်းပိူင်တႅၵ်ႈတင်းမူတ်းၼႆႉ ၼႄပၼ်လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းမၢင်ၶေႃႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈႁဵၼ်းၶဝ်ပေႃးတေဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းမၢင်ၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတၢင်ႇတီႈၼႆၶႃႈ ၊  ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်လႆႈဢဝ်မႃးသွၼ်ပၼ်ၼႆႉ မၢင်ၶေႃ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းၵႆႉၸႂ်ႉၼႂ်း ၵူႈဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ  Do ( ၻူႊ ) ပွင်ႇဝႃႈ ”ႁဵတ်း” ၼႆယဝ်ႉ ပေႃးၸိူင်ႉဢမ်ႇဝႃႈႁဝ်းတေႁဵတ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်း Do ၼၼ်ႉတႃႇသေႇၶႃႈယဝ်ႉ ။

     0
106 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 1

Noom Harn လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 13 - 2023
      

ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ​တႄႉ​တႄႉၶႃႈ ပၼ်ႁႅင်းၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵူႈ​ၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။

10 လိူၼ်