ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း - Common Nouns - ၶွမ်ႊမွၼ်ႊၼၢဝ်းသ် ၊ ထွႆႈၵႂၢမ်း ယူဝ်းယူဝ်း ၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၊ ပၢႆၵမ်

Tai Education လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 14 - 2023 10 လိူၼ်

Common Nouns (ၶွမ်ႊမွၼ်ႊၼၢဝ်းသ်) ဢမ်ႇၼၼ် (ၼၢဝ်းသ်ယူဝ်းယူဝ်း)  ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇ ပိၼ်ႇ ပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းၼႆၶႃႈ ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ထုၵ်ႇလီလႆႈလူဢၢၼ်ႇဝႆႉၼမ်ၼမ်ယူႇ တႅမ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈတွင်းလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇသဵင်ဢွၵ်ႇ တီႈပွင်ႇမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီၽိုၵ်းလူဢၢၼ်ႇပၼ်ၵူႈဝၼ်းလႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၼႆၶႃႈ ။

 

ၵွပ်ႈသင်လႄႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢဝ်းယူဝ်းယူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼၢဝ်းသ်မဵဝ်းငၢႆႈ ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈ ?

 

ၽႂ်းၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းၼႆႉ ၶဝ်တေၸႅၵ်ႈၽေဝႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈ ၶွင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူႈဢၼ် ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ Noun , Verb , Adjective , Adverb ဝႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ ၶွင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ ။ 

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁဵၼ်းတီႈၼႆႉတႄႉပဵၼ် Nouns ၊ ႁွင်ႉဝႃႈ Common Nouns (ၶွမ်ႊမွၼ်ႊၼၢဝ်းသ်) ၼႆယူႇၶႃႈ ။

ၶပ်းမၢႆထွႆႈၵႂၢမ်းသဵင်ဢွၵ်ႇတီႈပွင်ႇ
1.     areaဢႅဝ်ႉရိဢႃႇ

ၼႃႈလိၼ်

2.     bookပုၵ်ႉၶ်

ပပ်ႉလိၵ်ႈ

3.     boyပွႆး

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး

4.     boxပွၵ်ႉၶသ်

ၵွင်ႇ ၊ တိူၵ်ႈ

5.     businessပီးꩡျီႉၼိတ်ႉသ်

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး

6.     caseၶဵတ်ႉသ်

လွင်ႈတၢင်း

7.     childၶျၢႆႊလ်တ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

8.     companyၶွမ်ႊၽၼီႇ

ၶွမ်ႇၽၼီႇ

9.     countryၶၢၼ်ႊထရီႊ

မိူင်း

10.            eyeဢၢႆး

တႃ

11.            factၾႅၵ်ႉထ်

လွင်ႈတေႉ

12.            familyၾႅမ်ႊမိလီႇ

ၼႃႈႁိူၼ်း

13.            governmentၵႃႊဝိူဝ်ႇမႅၼ်ႉထ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

14.            groupၵရုပ်ႉၽ်

မူႇၸုမ်း

15.        handႁႅၼ်းတ်

မိုဝ်း

16.        homeႁူမ်ႊ

ႁိူၼ်း

17.        jobၸွပ်ႉ

ၵၢၼ်

18.        lifeလၢႆႉၾ်

သၢႆၸႂ်

19.        lotလွတ်ႉထ်

ၼမ်ၼႃႇ

20.        manမႅၼ်း

ၽူႈၸၢႆး

21.        moneyမႃႊၼီႊ

ငိုၼ်း

22.        monthမၼ်ႉထ်

လိူၼ်

23.        motherမႃႊတိူဝ်ႇရ်

မႄႈ

24.        Mrမိတ်ႉသ်တိူဝ်ႇ

ၸၢႆး

25.        nightၼၢႆႉထ်

ၵၢင်ၶိုၼ်း

26.        numberၼၢမ်ႊပိူဝ်ႇ

တူဝ်ၼပ်ႉ

27.        partၽၢရတ်ႉထ်

ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈ

28.        peopleၽီႊၽိူဝ်ႇလ်

ၵူၼ်း

29.        placeၽလဵတ်ႉၶျ်

ဢွင်ႈတီႈ

30.        pointၽွႆႉထ်

လွၵ်းၼေ

31.        problemၽရူဝ်ႊပလႅမ်ႇ

ပၼ်ႁႃ

32.        programၽရူဝ်ႊၵရႅမ်း

ႁူင်းၵၢၼ်

33.        questionၶႂၢႆႇသျိၼ်ႇ

ၶေႃႈထၢမ်

34.        rightရၢႆႉထ်

ၶႂႃ ၊ ၸွင်ႇၸႂ်ႈ

35.        roomရုမ်ႈ

ၶွင်ႉ ၊ လုၵ်း

36.        schoolသၶျူးလ်

ႁူင်းႁဵၼ်း

37.        stateသတဵၵ်ႉထ်

ၸိုင်ႈမိူင်း

38.        storyသ​တေႃႊရိႇ

ပိုၼ်း

39.        studentသထူးတဵၼ်ႇထ်

လုၵ်ႈႁဵၼ်း

40.        studyသတႃႊတီး

ႁဵၼ်း

41.        systemသိတ်ႉသ်ထႅမ်ႇ

လွၵ်းပိူင်

42.        thingတိင်ႊ

ၶူဝ်းၶွင်

43.        waterဝႃႊထိူဝ်ႇ

ၼမ်ႉ

44.        weekဝိၵ်ႉၶ်

ဝူင်ႈ

45.        womanဝူႊမႅၼ်း

ၽူႈယိင်း

46.        wordဝိူရတ်ႉတ်

ထွႆႈၵႂၢမ်း

47.        worldဝိူရလတ်ႉတ်

လုမ်ႈၾႃႉ

 

     0
80 တူၺ်း

ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ 0