ပိုၼ်ၽႄႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ

ဢွင်ႈတီႈပိုၼ်ၽႄႈတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉႁၼ် တႃႇပၢၼ်ၽဝၵူၼ်းၵူႈတီႈႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈထိုင်ၵၼ် သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈတီႈပၢႆၵမ်တႃႉ

Dictionary | ၶွမ်ႊမိဝ်ၼီႊတီႊတိၵ်ႉသျိၼ်ႇၼရီႇ