Tai Education ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမိူဝ်ႈ ၊ လိူၼ်ၸဵင် - 10 - 2023
လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 18 - 2023

Learn English Final Vowels - လဵပ်ႈႁဵၼ်း သရ မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ လႄႈ

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 18 - 2023

Learn English Common Greetings Tenses - ၵၢၼ်တူင်ႉတၵ်ႉၵၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 18 - 2023

How to use the word to instead of "Very" - ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 16 - 2023

Learn English what are Nouns? (ၼၢဝ်ႊၼ်) ၼၢမ်းၸိုဝ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႇၸႃႉႁဵၼ်း

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 14 - 2023

Learn English what is common Verbs? ၵိရိယႃး ယူဝ်းယူဝ်း ႁဵၼ်းထွႆႈၵႂၢမ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ်

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 14 - 2023

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း - Common Adjectives - ၶွမ်ႊမွၼ်ႊဢႅတ်ႉၸျႅၵ်းထိပ်ႉဝှသ် ၊ ၼၢမ်းတၢင်ၸိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း ၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ်

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 14 - 2023

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း - Common Nouns - ၶွမ်ႊမွၼ်ႊၼၢဝ်းသ် ၊ ထွႆႈၵႂၢမ်း ယူဝ်းယူဝ်း ၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၊ ပၢႆၵမ်

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 14 - 2023

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း - Types of Nouns – ႁူဝ်ၶေႃႈၶွင်ၼၢဝ်းသ် ၊ ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၊ ပၢႆၵမ်

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 13 - 2023

ႁဵၼ်းတူဝ်ၼပ်ႉၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ၼပ်ႉၼိုင်ႈထိုင်လၢၼ်ႉ တေႇၸႃႉပိုၼ်ႉထၢၼ် ၊ ပၢႆၵမ်

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 13 - 2023

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း - Type of Verbs - ႁူဝ်ယွႆႈၾဝိူပ်ႉဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ? ၊ ပၢႆၵမ်

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 13 - 2023

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း - Irregular Verbs - ၾဝိူပ်ႉ သွင်ႉၼိုင်ႈ ၊ သွင်ႉသွင် ၊ သွင်ႉသၢမ်

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 13 - 2023

ထွႆႈၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉၵူႈဝၼ်း ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈတွင်းမၢႆဝႆ ၊ တွၼ်ႈ 2

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 13 - 2023

ထွႆႈၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉၵူႈဝၼ်း ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈတွင်းမၢႆဝႆႉ ၊ တွၼ်ႈ 1

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 12 - 2023

ႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်း 8 လွင်ႈ Parts of Speech ဢၼ်လီႁူႉဝႆႉ

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 08 - 2023

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ

လိူၼ်ပႅတ်ႇ - 01 - 2023

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈလႄႈလွင်ႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸၢဝ်းပုတ်ႉထထုၵ်ႇလီႁူႉၵၼ်

လိူၼ်ၸဵတ်း - 31 - 2023

AI ဢေဢၢႆႇ ပဵၼ်ဢီႈသင် ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်? မႃးႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်းၵၼ်

လိူၼ်ၸဵတ်း - 29 - 2023

ဢီးလွၼ်းမၢတ်ႉသ်ၸဝ်ႈၶွင်မႂ်ႇ Twitter လႅၵ်ႈလၢႆႈႁၢင်ႈလူဝ်ႊၵူဝ်ႉၼူၵ်ႉသီသွမ်ႇပဵၼ်ႁၢင်ႈတူဝ် X တႅၼ်း

ဢၼ်

မၢင်

တီႈၼၼ်ႉ

တီႈ

ထိုင်ယိူင်းဢၢၼ်း

ၼေးတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇ

မႅၼ်ႈလီ

သဵၼ်ႈမၢႆ

ၸွမ်း

မ​ိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်

​​ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ

ၶဝ်ႈထိုင်

ယွမ်းႁပ်ႉ

ပူၼ်ႉပႅၼ်

လုတ်ႈႁၢမ်း

မိူင်းၼွၵ်ႈ

တင်းၼိူဝ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ

ပွင်ပဵၼ်လႆႈ

လွင်ႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ

ပၢႆႈပႅတ်ႈ

မႂ်ႇသုင်

မႂ်ႇသုင်

လုမ်ႈၾႃႉ

လုမ်ႈၾႃႉ

ၸႂ်လီ

ထွႆႈၵႂၢမ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်

ႁွင်ႉႁႂ်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

မႅဝ်း

ႁူင်းသဝ်း

ႁိူၼ်း

ႁိူၼ်း

ႁူင်းႁဵၼ်း

ၵၢတ်ႇ

သႅင်ႇ ၊ လၢၼ်ႉၶၢႆ

ငိုၼ်း

မႂ်ႇ

ႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ၵၢၼ်

ၵိုတ်း

ဝူၼ်ႉ

သိုဝ်ႉ

ၵၢတ်ႇ

ၸိုဝ်ႈသူႁွင်ႉဝႃႈႁိုဝ်

သူယူႇလီယူႇၶႃႈႁႃႉ

သူလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးၶႃႈ

ၵိၼ်

ၵဵပ်း

သူ

ၵႂႃႇ

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၊ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၶိူဝ်းႁၢၼ် ။
ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈတႃႇႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇတၢင်းႁူႉႁၼ်ၸွမ်းပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။ 
...
ၶႂ်ႈယွၼ်းၵၢဝ်ႇထိုင်ဝႆႉၶႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူႈလွင်ႈဢၼ်လႆႈသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈမီးတီႈၽိတ်းပိူင်ႈ တီႈယူပ်းယွမ်းတီႈလႂ်ၼႆႉၵေႃႈ ပၼ်ၶေႃႈႁၼ်ထိုင်လႄႈမူၼ်ႉမႄးပၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ ။
...
သင်ဝႃႈပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်သူၼ်ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉပၼ်ၵၼ်တီႈ Baikaum.com ၼႆႉၶႃႈ ။